සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
வழக்கு விசாரணையின்றி மனிதர்களை சிறையிலடைக்கும் கோத்தாபயவின் சட்டத்திற்கு  OIC அமைப்பு எதிர்ப்பு! « Lanka Views

வழக்கு விசாரணையின்றி மனிதர்களை சிறையிலடைக்கும் கோத்தாபயவின் சட்டத்திற்கு  OIC அமைப்பு எதிர்ப்பு!தான்தோன்றித்தனமாக மனிதர்களை கைது செய்து எந்தவிதமான வழக்கு விசாரணையுமின்றி வருடக்கணக்கில் தடுத்து வைக்கக் கூடியவாறு சட்டங்களை அமைப்பதற்கு ” தீவிர மதக்கருத்துக்களை கொண்டிருத்தலிலிருந்து மீட்டல்” என்ற பெயரில் பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ்  புதிதாக விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு முறைகளுக்கு இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (OIC) தனது கடுமையான எதிர்ப்பைத் தெரிவித்துள்ளது.

மார்ச் 12ம் திகதி வர்த்தமானியில் அறிவிக்கப்பட்ட கட்டளையை பயன்படுத்தி “முஸ்லிம்களை தான்தோன்றித்தனமாக தடுத்து வைத்து அவர்களை சித்திரவதை செய்வதை மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு வசதி செய்து கொடுப்பதை, எந்தவொரு சட்டரீதியான விசாரணையுமின்றி தண்டனை அநுபவிக்கும்’ கூட் டு நிலையமொன்று நிர்மாணிக்கப்படுவதை  OIC அமைப்பின் சுயாதீன நிரந்தர மனித உரிமைகள் ஆணையத்தினால் (IPHRC) வௌியிடப்பட்ட அறிவித்தலொன்றின் வாயிலாக கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் கூட்டத் தொடரின் போது 25 நாடுகளில் சில நாடுகள் இலங்கைக்கு எதிராக வாக்களிப்பதிலிருந்து விலகியிருந்தன. மேலும் சில நாடுகள் இலங்கைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தன.

மேற்படி 25 நாடுகளில் 14 நாடுகள் இலங்கையின் பயங்கரவாத சட்டங்களை கண்டிக்கும் சௌதி அரேபியாவை தலைமையாகக் கொண்ட OIC அமைப்பில் அங்கம் வகிக்கின்றன.

பங்களாதேசம், பாகிஸ்தான், சோமாலியா மற்றும் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் ஆகியன மனித உரிமைகள் சபையில் இலங்கை சம்பந்தமான முன்மொழிவை எதிர்த்து வாக்களித்த நாடுகளாகும். பஹ்ரைன், புர்னிகா பாஸோ, கமரூன், கபொன், இந்துநேசியா, லிபியா, மொரிடோனியா, செனகல், சூடான் மற்றும் டோகோ ஆகியன வாக்களிப்பில் கலந்துக் கொள்ளவில்லை.,

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டங்களை பயன்படுத்தி முஸ்லிம் பெண்கள அணியும் புர்காவை தடை செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்தமை முஸ்லிம் நாடுகளின் கண்டனத்திற்காளானது.  இந்தத் தடையானது, இலங்கையும் ஒப்பமிட்டுள்ள சர்வதேச உடன்படிக்கையை மீறுவதாகவும் எனவும்  OIC அமைப்பு சுட்டிக்காட்டுகிறது.