සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
வாலிபர்  ஒருவரை  கடத்தியது  தொடர்பாக  ஹிருணிகா  குற்றத்தை  ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை – வழக்கின்  தீர்ப்பு  24 ந்  திகதி. « Lanka Views

வாலிபர் ஒருவரை கடத்தியது தொடர்பாக ஹிருணிகா குற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை – வழக்கின் தீர்ப்பு 24 ந் திகதி.2015 டிசம்பர் மாதத்தில் தெமட்டகொட விற்பனை நிலையமொன்றில் வேலை செய்த இளைஞர் ஒருமுறை கடத்திச்சென்று தடுத்து வைத்து தாக்கினர் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர உட்பட 9 பேருக்கு குறித்த தீர்ப்பு 24 ந் திகதி வழங்கப்படவிருக்கிறது. இக் குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 8 பேர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதன் காரணமாக கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆர். குருசிங்க ,
தண்டனை வழங்குவதை 24 ந் திகதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.
அன்றைய தினம் நீதிமன்றில் முன்னிலையாகும் படி ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர உட்பட குற்றம் சாட்டப்பட்ட 8 பேருக்கும் உத்தரவிடப் பட்டுள்ளது.
Related News