සිංහල
English
Contact
Monday 25th March 2019    
விமல் வீரவன்சவிடமிருந்து ஜே.வி.பி.க்கு 10 மில்லியன்! « Lanka Views

விமல் வீரவன்சவிடமிருந்து ஜே.வி.பி.க்கு 10 மில்லியன்!மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்குச் சொந்தமான ஆவனங்களை பயன்படுத்தி “நெத்த வெனுவட எத்த” என்ற நூலை வௌியிட்டமை தொடர்பில் தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவரும், ஜே.வி.பி.யின் முன்னாள் பிரச்சாரச் செயலாளருமான விமல் வீரவன்சவினால் விடயங்கள் திரிபுபடுத்தப்பட்டு, மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் மத்தியக் குழுவிற்குச் சொந்தமான ஆவனங்கள் பயன்படுத்தி அச்சிடப்பட்ட அந்த நூலுக்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்டிருந்த வழக்கின் தீர்ப்பு மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்குச் சார்ப்பாக கிடைத்துள்ளது.

அதன்படி, 10 மில்லியன் ரூபாயை நட்ட ஈடாக  மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கு வழங்குமாறும், மேற்படி நூலை தடை செய்யுமாறும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ள்ளது.
Related News