සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
விமானத் தாக்குதலால் உயிரிழந்த மாணவர்களை நினைவு கூரல்! « Lanka Views

விமானத் தாக்குதலால் உயிரிழந்த மாணவர்களை நினைவு கூரல்!யாழ்ப்பாணத்தில் அரசாங்க பாடசாலையொன்றின் மீது விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலினால் கொல்லப்பட்ட மாணவர்கள் உட்பட சிலர் வடக்கில் நினைவு கூரப்பட்டுள்ளனர்.

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கே.சிவாஜிலிங்கம் செப்டம் 22ம் திகதி மேற்படி நினைவு கூரலை நடத்தியுள்ளார். 1985 செப்டம்பர் 22ம் திகதி யாழ்ப்பாணம் நாகர் கோவில் பகுதியில் விமானப்படையின் புகாரா விமானங்கள் நடத்திய குண்டுத் தாக்குதலில் 26 பாடசாலை மாணவ மாணவிகள் உட்பட 41 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்தத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட மாணவ மாணவிகள்,
தர்மலிங்கம் உஷாந்தி (13), மார்கண்டு நாகலோஹினி (10, தாமோதரம் சகுந்தலா (12), ஆர்.ரெஜினா (11), லோகராஜா துஷாந்தினி (14), ரவீந்திரம் அமிர்தா (10), பாலசந்திரன் ரஜினா (10), நவரத்தினம் உமாதேவி (12), சுந்தரலிங்கம் பழனி (15), சுந்தரலிங்கம் தர்ஷனி (14), குகசரவனமலை தர்ஷனி (13), ராஜீவன் காந்தி வேனு (11), கிருஷ்ணகோபால் தவசீலன் (13), ராஜரத்தினம் கவிதா (10), நாகமுத்து செந்தில்வேல் (15), அல்பொன்ஸ் அமலவிஜி (14), மகாலிங்கம் சன்முகவடிவேலன் (16), ஆர்.சுமித்ரா (10), கே.மேதினி (14), நவமணி மிதுரா (14), செல்வம் (15), ராகவன் (16), தங்கராசா வசந்தகுமார் (6), மயில்வாகனம் ஞானதரன் (14) மற்றும் ரஞ்சித்குமார் ராஜிதா (11)
மூலம் – theleader.lk