සිංහල
English
Contact
Thursday 4th March 2021    
வெனிசியுலா அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதிப் புரட்சி செய்ய வந்த அமெரிக்க கூலிப்படையினர் கைது! « Lanka Views

வெனிசியுலா அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதிப் புரட்சி செய்ய வந்த அமெரிக்க கூலிப்படையினர் கைது!வெனிசியுலாஅரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதிப் புரட்சி செய்வதற்காக படகொன்றில் வர முயன்ற அமெரிக்கக் கூலிப்படையினரை அந்நாட்டு பாதுகாப்படை கைது செய்துள்ளது.
அந்நாட்டு மீனவர் வழங்கிய தகவலுக்கமைய கூலிப்படையினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டிலிருந்த வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

கைது செய்யப்பட்ட கூலிப்படையினரில் இருவர் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்போடு தொடர்புடைய தனியார் பாதுகாப்பு நிறுவனமான சில்வர்கோப்பில் பணியாற்றும் அமெரிக்க இராணுளவ வல்லுனர்களாகுமென கூறப்படுகிறது.
Related News