සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
வெலிக்கடை சிறைக்கைதிகள் படுகொலை வழக்கில் ஒரு பிரதிவாதி விடுதலை செய்யப்பட்டார். « Lanka Views

வெலிக்கடை சிறைக்கைதிகள் படுகொலை வழக்கில் ஒரு பிரதிவாதி விடுதலை செய்யப்பட்டார்.வெலிக்கடை சிறைக்கைதிகள் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மூன்றாவது பிரதிவாதியான சிறைச்சாலை புலானய்வுப் பிரிவின் அதிகாரியான இமதுவே இந்திக சம்பத் என்பவரை விடுதலை செய்யுமாறு கொழும்பு உயர்நீதிமன்ற  மூவரடங்கிய நீதிபகள் குழுவினர் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக இன்று அழைக்கப்பட்டபோது சட்டமா அதிபரின் சார்ப்பில் தோற்றிய பிரதி சட்டமா அதிபர் டிலான் ரத்நாயக  நீதிமன்றத்தில் விளக்கமளிக்கும் போது, இந்த வழக்கின் மூன்றாவது பிரதிவாதியான இமதுவகே இந்திக சம்பத் என்பவர் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றத்தை நிரூபிப்பதற்குப் போதுமான சாட்சியங்கள் இல்லையெனக் கூறினார். இதையடுத்து மூன்றாவது பிரதிவாதியை விடுதலை செய்யுமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Related News