සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்களை மீண்டும் அழைத்துவர அரசாங்கம் தயாராகிறது! « Lanka Views

வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்களை மீண்டும் அழைத்துவர அரசாங்கம் தயாராகிறது!கோவிட் வைரஸ் பரவல் காரணமாக வெளிநாடுகளில் சிக்கியிருக்கும் இலங்கையர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வரும் நடவடிக்கை எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமையிலிந்து (31) மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவிருப்பதாக வெளியுறவுகள் சம்பந்தமான ஜனாதிபதியின் மேலதிகச் செயலாளர் ஜயநாத் கொளம்பகே கூறியுள்ளார்.

அதன்படி, எதிர்வரும் வெள்ளி மற்றும் சனி ஆகிய தினங்களில் ஐக்கிய அரேபிய அமீரகத்தின் துபாயிலிருந்து இரு விமானங்கள் வரவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

கோவிட் 19 வைரஸ் தொற்றுக்கு ஆளானவர்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், வெளிநாட்டிலுள்ள இலங்கையர்களை மீண்டும் அழைத்து வருவதை தற்காலிகமாக அரசாசங்கம் சமீபத்தில் நிறுத்தியிருந்தது. இதனால் இலங்கை திரும்புவதற்காக வெளிநாடுகளிலுள்ள இலங்கை தூதரகங்களில் பதிவு செய்திருந்த இலங்கையர் இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர்.

விசேடமாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பணியாற்றிய இலட்சக்கணக்கான இலங்கையர்கள் மீண்டும் இலங்கை திரும்ப எதிர்ப்பார்த்துள்ளனர். தொற்று நோய் நிலைமை காரணமாக மேலும் பலர் தொழில் இழந்துள்ளனர். இவர்ளுக்கு; உணவுகளோ, சுகாதார வசதிகளோ சரியாகக் கிடைப்பதில்லையென் பணியாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

சமீபத்தில் தம்மை மீண்டும் இலங்கைகு வரவழைத்துக் கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தி எதிர்ப்பில் ஈடுபட்ட ஜோர்தானில் பணியாற்றும் பெண்கள், இலங்கை தூதுவராலயத்தின் தூண்டுதலினால் அந்நாட்டு பொலிஸாரினால் தாக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
Related News