සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
வெளிநாட்டில் பணியாற்றும் இலங்கையர்களின் முறைப்பாடு வெளிநாட்டு அமைச்சின் செயலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது! « Lanka Views

வெளிநாட்டில் பணியாற்றும் இலங்கையர்களின் முறைப்பாடு வெளிநாட்டு அமைச்சின் செயலாளரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது!மத்தியக் கிழக்கில் பணியாற்றும் இலங்கையர்கள் தம்மை இலங்கைக்கு வரவழைத்துக் கொள்ளுமாறு முன்வைக்கப்பட்ட எழுத்து மூல முறைப்பாடு சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் அமைப்பினால் நேற்று (28) வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளரிடம் கையளிக்கப்பட்டது. அந்நாட்டிற்கான இலங்கை தூதரகத்தின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஜோர்தானில் தொழிற்சாலையொன்றில் பணியாற்றி, தொழில் இழந்த இலங்கை தொழிலாளர்கள் மீது, ஜோர்தான் பொலிஸார் மிலேச்சத்தனமாக தாக்கியதோடு, கண்ணீர்ப்புகை பிரயோகமும் நடத்தியுள்ளனர். இது சம்பந்தமாக முன்னிலை சோஷிஸக் கட்சியும் சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் இயக்கமும் தொழில் அமைச்சின் செயலாளரிடம் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

அதன் போது ஊடகங்களுக்கு விளக்கமளித்த முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட, அந்நாட்டிற்கான இலங்கை தூதரகத்தின் தொழிலாளர்களுக்குப் பொறுப்பான அதிகாரியின் கண்ணெதிரிலேயே இத்தாக்குதல் நடந்துள்ளது. இந்த முறைப்பாட்டை கையளித்ததினால் மாத்திரம் இந்தப் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியாது. பிரச்சினைக்கு முகம் கொடுத்துள்ள தொழிலாளர்கள் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் கட்டாயமாக தலையிட வேண்டும் எனக் கூறினார்.

சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் இயக்கத்தின் தேசிய அமைப்பாளர் ஹேமமாலி அபேரத்ன கூறுகையில், இத்தருணத்தில் ஜோர்தானின் கமல்வேகா டெக்ஸ்டைல்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் இலங்கை பெண்கள் உயிராபத்தை எதிர் கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் குழப்பமாக நடந்து கொண்டமையால் தாக்கியதாக தொழில் அதிகாரி கமல் ரன்தெனிய கூறுவதன் மூலம் எமது நாட்டு ஆட்சியாளர்களின் பொறுப்பற்ற தன்மை வெளிப்படுவதாகவும்,. இந்தப் பிரச்சினையை தீர்ப்தற்ககாக சகல விதத்திலும் தலையீடு செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார்.
Related News