සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
வேலை நிறுத்தம் குறித்து அகில விராஜ் எச்சரிக்கை! « Lanka Views

வேலை நிறுத்தம் குறித்து அகில விராஜ் எச்சரிக்கை!அதிகாரத்திலிருக்கும் அரசாங்கத்துடன் அரச ஊழியர்கள் வேலை செய்ய வேண்டுமெனவும், அப்படிச் செய்யாதிருப்பது அரசாங்கத்திற்கு விரோதமானது மட்டுமல்ல அரச விரோதமுமாகுமென கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் எச்சரிக்கிறார்.

2019 புது வருடத்தில் அமைச்சின் கடமைகளை தொடங்கி வைத்து, அதிகாரிகளின் முன்னிலையில் உரையாற்றும்போது அவர் இதனனைக் கூறினார். கட்சி பேதமோ நிற பேதமோ இல்லாமல் கல்வியின் மேம்பாட்டிற்காக அனைவரும் ஒரே நோக்கத்துடன் கடமையாற்ற வேண்டுமெனக் கேட்டுக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். பெறுபேறுகளை பெறக்கூடிய வகையில் கல்வி அமைச்சு தீர்மானங்கள் எடுக்கும்போது அக்கொள்கைகளையும், தீர்மானங்களையும் குறிப்பிட்டவாறு செயற்படுத்த வேண்டுமெனவும் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கமான கடந்த காலத்தைப் போன்றே ஊழியர்களின் உரிமைகளுக்குப் பதிலாக அரச ஊழியர்களின் கடமையை வலியுறுத்துகிறது. குறைந்த சம்பளத்தில் பணியாற்றும் அரச ஊழியர்கள் சம்பந்தமாக , உத்தரவுகளை செயற்படுத்துவது மாத்திரம்தான் அரச ஊழியர்களின் கடமை என்பதாக அமைச்சர்களின் மனப்போக்கு உள்ளது. உரிமைகள் கேட்டு தொழிற்சங்க நடவடிக்கை எடுப்பது அரச விரோதமாகுமெனக் கூறி ஊழியர்களை அடக்குமுறை செய்ய அரசாங்கம் தயாராவது இதிலிருந்து தெரிகிறது.
Related News