සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
வேலை வாய்ப்பு பெறும் பட்டதாரிகளுக்கு இராணுவ பயிற்சி வழங்குதல்! « Lanka Views

வேலை வாய்ப்பு பெறும் பட்டதாரிகளுக்கு இராணுவ பயிற்சி வழங்குதல்!அரசத் துறைகளுக்கு இணைத்துக் கொள்ளப்படும் பட்டதாரிகளுக்காக நடத்தப்படும் ‘தலைமைத்துவமும் உந்துதலும்’ என்ற திட்டம் இன்று (14) ஆரம்பிக்கபடவுள்ளது.
இலங்கை இராணுவத்தினால் நடத்தப்படும் குறித்த பயிற்சித் திட்டம் நாடு பூராவுமுள்ள பாதுகாப்புப் படை தலைமையகம், படைப் பிரிவுபமாகும்.

ஐந்து கட்டங்களாக செயற்படுத்தப்படும் பயிற்சிகளின் முதலாவது கட்டத்தில் 10,000 பட்டதாரிகள் இணைத்துக் கொள்ளப்படவிருக்கிறார்கள்

அரச சேவைக்கு இணைத்துக் கொள்ளப்பட்ட பட்டதாரிகளின் அறிவு, திறமை மற்றும் மனப்பாங்கு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் இந்தத் திட்டம் செயற்படுவதாக இராணுவம் குறிப்பிடுகிறது.

என்றாலும், பாதுகாப்பு படைகளுக்குத் தேவையானவாறு வேலைவாய்ப்பு பெற்றவர்களுக்கு பயிற்சியளித்து, அரச அடக்குமுறை நோக்கத்திற்காக இவ்வாறு தொழில் வாய்ப்பு திட்டங்களை பயன்படுத்துவதாக இது குறித்து கருத்து கூறும் இடதுசாரிய கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன. அதோடு தொழில் பெறுவோரின் தொழில் உரிமைகள் வெட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

 
Related News