සිංහල
English
Contact
Saturday 14th December 2019    
வைத்தியசாலைகளில் இன்று அடையாள வேலை நிறுத்தம்! « Lanka Views

வைத்தியசாலைகளில் இன்று அடையாள வேலை நிறுத்தம்!பத்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நாட்டின் அனைத்து வைத்தியசாலைகளிலும் இன்று (10) நான்கு மணித்தியால அடையாள வேலை நிறுதத்தில் ஈடுபட அகில இலங்கை சுகாதார சேவைகள் சங்கம் ஏற்பாடு செய்துள்ளத

இன்று காலை 8.00 மணியிலிருந்து பகல் 12 மணிவரை இந்த வேலை நிறுத்தம் நடைபெறவிருப்பதோடு, அதில் தொழிற்சங்க பேதமின்ற பெரும்பாலான சுகாதார ஊழியர்கள் கலந்துக் கொள்வார்ளென சங்கத்தின் பிரதான செயலாளர் மஹிந்த குருகே குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஊழியர் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்தல், இடமாற்றம், பதவி உயர்வு, கொடுப்பனவுகள், பயிற்சி உட்பட 10 கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த வேலை நிறுத்தம் நடக்கிவிருப்பதாகவும், இந்த பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக பேச்சுக்களை நடத்தக் கூட நேரம் தரமால் அமைச்சர் விலகிச் செல்வதால் வேலை நிறுத்தத்தில் இறங்க தீர்மானித்ததாகவும் தொழிற்சங்கம் கூறுகிறது.

இந்த வேலை நிறுத்தம் நடக்கும் தருணத்தில் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை, களுபோவில போதனா வைத்தியசாலை, கராபிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை, கண்டி வைத்தியசாலை உட்பட நாடு பூராவும் 30 பிரதான வைத்தியசாலைகளில் ஆர்ப்பாட்டங்களும் நடத்தப்படவிருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

 
Related News