සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
வைத்தியசாலைகளில்  மருந்து  தட்டுப்பாட்டை  உடனடியாக  நிவர்த்திசெய் ! – இலவச சுகாதார  சேவைக்கான  மக்கள் இயக்கம். « Lanka Views

வைத்தியசாலைகளில் மருந்து தட்டுப்பாட்டை உடனடியாக நிவர்த்திசெய் ! – இலவச சுகாதார சேவைக்கான மக்கள் இயக்கம்.வைத்தியசாலைகளில்  மருந்து  தட்டுப்பாடு, இலவச  சுகாதார  சேவையை  மட்டுப்படுத்தும்  நடவடிக்கை  உட்பட்ட  நிலைமைகளுக்கு  எதிர்ப்பு  தெரிவித்து இலவச சுகாதார  சேவைக்கான  மக்கள் இயக்கதினர்   இன்று (21) கொழும்பில்  எதிர்ப்பில்  ஈடுபட்டனர்.

” கடும் மருந்து தட்டுப்பாட்டை  உடனடியாக  நிவர்த்தி செய் !, நோயாளர்களை  கொல்லும் , கம்பெனிகளுக்கு  இலாபம்  கொடுக்கும்  கொள்கைகளை  இல்லாது  செய் ! ”  போன்ற  கோஷங்களை  முன்வைத்து  இந்த  எதிர்ப்பு  ஆர்ப்பாட்டம்  கொழும்பு  சுகாதார  அமைச்சுக்கு முன்னால்  நடாத்தப்பட்டது.
Related News