සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
வைத்தியசாலை கட்டணம் செலுத்தாமையால் வயோதிபரை கட்டிலோடு கட்டியது  நிர்வாகம்! « Lanka Views

வைத்தியசாலை கட்டணம் செலுத்தாமையால் வயோதிபரை கட்டிலோடு கட்டியது நிர்வாகம்!இந்தியாவின் மத்தியப் பிரதேசத்தின் சஜாபூர் பிரதேசத்தில் 80 வயதுடை ஒரு முதியவர் வைத்தியசாலைக் கட்டணம் செலுத்தத் தவறியமையால், வைத்தியசாலை நிர்வாகம் அந்த முதியவரை கட்டலொன்றோடு வைத்து கட்டி வைத்துள்ளதாக இந்தியாவிலிருந்து வௌிவரும் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் செய்தி வௌியிட்டுள்ளது.

சாஜாபூர் நகர வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றமைக்காக ரூ.11,000 கட்டணம் செலுத்தத தவறியமையால் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளதாக முதியவரின் குடும்பத்தினர் குனற்றம் சுமத்துகின்றனர்.

“வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்படும்போது 5,000 ரூபாய் கட்டணத்தை நாங்கள் வைப்பிலிட்டிருந்த போதிலும், சில நாட்களுக்குப்பின்னர் கட்டணம் செலுத்த எங்களிடம் பணம் இருக்கவில்லை” அவரது புதல்வி ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் இணையத்திடம் கூறியிருந்தார்.

 

 
Related News