සිංහල
English
Contact
Thursday 17th October 2019    
வைத்தியர்கள்  வேலை நிறுத்தத்திற்கு  தயாராகிறார்கள் ! « Lanka Views

வைத்தியர்கள் வேலை நிறுத்தத்திற்கு தயாராகிறார்கள் !நாடு முழுவதிலும் உள்ள அரச வைத்தியசாலைகளில் வியாழக்கிழமை (22) வைத்தியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கப்போவதாக அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெறிவிக்கிறது.
அந்த வேலை நிறுத்தம் நாளை மறுநாள் வியாழக்கிழமை (22) காலை 8.00 மணி முதல் மறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.00 மணி வரை நடைமுறையில் இருக்கும் என்று அரச வைத்திய அதிகாரிகளின் சங்க முதன்மை செயலாளர் வைத்தியர் ஹரித்த அழுத்கே கூறியுள்ளார்.
தரம் குறைந்த மற்றும் அரச வைத்தியசாலைகளில் காணப்படும் மருந்துகளின் தட்டுப்பாடு, உயர் தரம் சித்தி அடையாதவர்களுக்கு வைத்தியர் நியமனம் வழங்குவது, உயர் தரத்தில் உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவில் கற்காதர்வர்களுக்கு வைத்தியர் நியமனம் வழங்குவது மற்றும் மருத்துவ கல்வியில் குறைந்தபட்ச தகுதியை சட்டமாக்காமல் இருப்பது போன்ற காரணங்களை முன்வைத்து இந்த வைத்தியர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை செயற்படுத்துவதாக அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவிக்கிறது.
Related News