සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
வைரஸ் பரவும் பிரதேசங்களை கண்டறிந்து முடக்காவிட்டால் முழு நாடும் ஆபத்தில்-GMOA « Lanka Views

வைரஸ் பரவும் பிரதேசங்களை கண்டறிந்து முடக்காவிட்டால் முழு நாடும் ஆபத்தில்-GMOAபிரதேசங்களை முடக்கும் நடவடிக்கையை சரியாக மேற்கொள்ளாவிட்டால், வைரஸ் பரவும் வலயங்களை கண்டறியப்படாமையினால் முழு நாடும் முடக்கப்படக் கூடுமென அரச மருத்துவ அதிகாரிகளின் சங்கம் GMOA நேற்று (15) அறிவித்துள்ளது.

முழு நாட்டையும் முடக்க வேண்டிய தேவை கிடையாதெனவும், அது, எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் மீது தங்கியிருப்பதாகவும் நேற்று (15) நடைபெற்ற அரச மருத்துவ அதிகாரிகளின் சங்க செயலாளர் மருத்துவர் செனால் பர்னாந்து கூறினார்.

கோவிட் -19 நோயாளர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் சம்பந்தமாக அறியப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களை நாம் கண்டறிய வேண்டும். அதற்கான பெரும்பொறுப்பு தொற்றுநோயியல் பிரிவைச் சார்ந்ததாகும். தொற்றுநோயியல் பிரிவானது குறித்த அதிகாரிகளுடன் எந்த விபரங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. ஆகையால் வைரஸ் பரவும் பிரதேசங்களை அறிந்து கொள்வதில் பிரச்சினை காணப்படுகிறது.

வைரஸ் பரவல், வைரஸ் தொற்றியதாக உறுதி செய்யப்பட் நபர்கள் மற்றும் அவர்களுக்குமான உறவுகளை இலகுவாக அடையாளம் காண GPS தொழில்நுட்பம் அல்லது டிஜிடல் படவரைவை பயன்படுத்துமாறு தொற்றுநோயியல் பிரிவை கேட்டுக் கொளவதாகவும் GMOA மேலும் கூறியது.

 
Related News