සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
வொஷிங்டன்   கியூப தூதரக   அதிகாரிகள்  15 பேர்  வெளியேற்றப்படுவர் ! « Lanka Views

வொஷிங்டன் கியூப தூதரக அதிகாரிகள் 15 பேர் வெளியேற்றப்படுவர் !ஐக்கிய  அமெரிக்க   தூதரக  நடவடிக்கைகளில்  ஈடுபட்ட   தூதரக  அதிகாரிகள்  15 பேரை  உடனடியாக  தமது  நாட்டிலிருந்து  வெளியேறுமாறு   ட்ரம்ப்  நிர்வாகம்  கட்டளை  இட்டுள்ளதாக  வெளிநாட்டு  ஊடகங்கள்  தெரிவிக்கின்றன.

7 நாட்களுக்குள்  இந்த  அதிகாரிகள்  ஐக்கிய  அமெரிக்காவில்  இருந்து  வெளியேறவேண்டுமென்று  அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக  அறியப்படுகிறது.  கடந்த  வாரம் கியூபாவின்  ஹவானா  நகரில்  அமைந்துள்ள  அமெரிக்க  தூதரக  காரியாலயத்தில்  கடமை புரிந்தவர்களில்  அரைவாசி  பேர்  மீண்டும்  அமெரிக்காவுக்கு  அழைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

அவ்வாறு  ஹவானாவில்  உள்ள  அமெரிக்க  தூதகரத்தில் கடமை புரியமுடியாது  என்று  கூறியிருப்பது  , தாங்கிக்கொள்ள  முடியாத  மெல்லிய  ஒலி  எழுப்படுவதாகவும்   அதனால்  தமது  சேவையாளர்களின்   சுகாதாரத்திற்கு  கேடு  விளைவிப்பதாகவும்  என்ற   குற்றச்சாட்டின்  பின்பே.

ஆனால்  இது  தொடர்பாக  கியூப  அதிகாரிகள்  தமது  நாட்டில்  அவ்வாறான  எந்த  செயற்பாடும்  இல்லை   என்று  கூறியுள்ளனர்.
Related News