සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​கொரோனா இரண்டாவது அலையில் மில்லியன் கணக்கில் மரணிக்கக் கூடும்- உலக சுகாதார நிறுவனம் « Lanka Views

​கொரோனா இரண்டாவது அலையில் மில்லியன் கணக்கில் மரணிக்கக் கூடும்- உலக சுகாதார நிறுவனம்கொரோனா  வைரஸின் இரண்டாவது அலை சம்பந்தமாக உலக சுகாதார அமைப்பு மீண்டும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 சீனா, தென் கொரியா உட்பட ஏற்கனவே வைரஸை கட்டுப்படுத்தியதாகக் கூறிய சில நாடுகளில் வைரஸ் மீண்டும் தலை தூக்கியுள்ளது.  இது வைரஸின் முதலாவது அலையைவிட பயங்கரமானதாக இருக்கக் கூடுமென உலக சுகாதார அமைப்பு கூறுகிறது.
தற்போது கொரோனா தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை உலகலாவிய ரீதியில் 10 மில்லியனை நெருங்கியுள்ளது. அமெரிக்கா, இந்தியா, பிரஸீல், ரஸியா உட்பட சில நாடுகளில் வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் தான் உலக சுகாதார அமைப்பு இரண்டாவது அலை குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.Related News