සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
​கொரோனா தொற்றிய இலங்கையர் இத்தாலியில் மரணம்! « Lanka Views

​கொரோனா தொற்றிய இலங்கையர் இத்தாலியில் மரணம்!கோவிட் 19 அல்லது கொரோன வைரஸ் தொற்று காரணமாக இத்தாலியில் வசித்த ஒரு இலங்கையர் இறந்துள்ளதாக இத்தாலிய தூதுவராலய தகவல்கள் கூறுகின்றன. இவ்வாறு இறந்தவர் இத்தாலின் மெசினா நகரில் வசித்த 70 வயதுடைய இலங்கையராகும்.

கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் மரணமடைந்த முதலாவது இலங்கையர் இவர் தானென இத்தாலிய தகவல்கள் கூறுகின்றன.

மேற்படி நபர் நீண்டகாலமாக இத்தாலியின் மெசினா நகரில் அமைந்துள்ள கிறிஸ்டோ ரே என்ற பராமரிப்பு இல்லத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையிலேயே நேற்று மரணமானார்.

வைரஸ் காரணமாக இவர் மூச்சுத் தினரலினால் கஷ்டப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சைக்காக வேறு வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லவிருந்த நிலையில் மரணித்துள்ளார்
Related News