සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
​கொரோனா வைரஸ்- இதுவரை 811 பேர் மரணம் « Lanka Views

​கொரோனா வைரஸ்- இதுவரை 811 பேர் மரணம்சீனாவிலிருந்து உலகம் பூராவும் பரவிக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமாக தவறான தகவல்களை பரப்பாமல் மக்களுக் உண்மையை வௌிப்படுத்துமாறு உல சுகாதார அமைப்பு கூறுகிறது.

நேற்று ஊடக சந்திப்பொன்றை நடத்திய உலச சுகாதரா அமைப்பின் பணிப்பாளர் ஜெனரல் டிடோரோஸ் அட்நாம்  கப்ரிசஸ் மற்றும் அவரது அதிகாரிகள் கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் சம்பந்தமாக கருத்து தெரிக்கையில் மேற்கண்டவாறு கூறியதோடு, இந்த விடயத்தில் ஊடகங்கள் பொறுப்புடன் செய்திகளை வௌியிட வேண்டுமெனவும் கூறியதோடு, சமூக வலைத்தளங்களிலும், சமூக வலைத்தளங்களிலும் அனாவசியமான, பொறுப்பற்ற செய்திகள் வௌிவருவதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய அவர்கள், ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து கிடைக்கும் செய்திகளை மாத்திரமே ஊடகங்கள் வௌியிட வேண்டுமெனவும், பொய் செய்திகளை வௌியிட வேண்டாமெனவும கேட்டுக் கொண்டனர்.

ஊடகச் சந்திப்பின்போது மேலும் கருத்துத் தெரிவித்த உலக சுகாதார அமைப்பின் பணிப்பாளர், கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அமெரிக்கா, பிரித்தானியா,  நெதர்லாந்து, செக்கோஸ்லாவேக்கியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளும் மற்றும் வெல்கம் அறக்கட்டளை,  பில் மற்றும் மெலிந்த அறக்கட்டளை போன்ற சமூக சேவை அமைப்புகளும் பெருமளவு நிதியுதவி செய்துள்ளதாகவும்  அவர்களுக் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் கூறினார்.

 சீனாவிலிருந்து கிடைத்த செய்திகளின்படி நேற்று வரை 34542 பேருக்கு வைரஸ் தொற்றியிருப்பதாகவும், அவர்களோடு மேலும் 2656 பேருக் நோய் தொற்றியிருப்பதாகவும தெரிய வருகிறத. 

கொரோனா வைரஸினால் இதுவரை 811 பேர் இறந்துள்ளனர்.

 
Related News