සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
​கொரோனா வைரஸ் தொற்று சந்தே நபர் பொலிஸ் சிறைக் கூடத்தில் தற்கொலை! « Lanka Views

​கொரோனா வைரஸ் தொற்று சந்தே நபர் பொலிஸ் சிறைக் கூடத்தில் தற்கொலை!கொரோனா தொற்றிய ஒருவர் இருப்பதாகக் கிடைத்த தகவலின் மீது பொல்பித்திகர பொது சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட விசாரணையின்போது அடாவடித்தனமாக நடந்து கொண்ட சந்தேக நபர் பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதன் பின்னர் அவர் தற்கொலை செய்துக் கொண்டுள்ளதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனர். இவ்வாறு தற்கொலை செய்து கொண்டவர் 45 வயதுடைய ஒருவராகும்.
 
கைது செய்யப்பட்ட எந்தவொரு சந்தேக நபரினதும் உயிர் சம்பந்தப்பட்ட முழுப் பொறுப்புடமையும் கைது செய்த பொலிஸ் அதிகாரியுடையதாகும். பொலிஸ் சிறைக் கூடமென்பது மனிதர்கள் இறப்பதற்கு வழி சமைக்கும் இடமல்ல என்பதையும்  கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
கொரோனா பீதியினால் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் இரு தடுப்புக் காவல் கைதிகள் சில நாட்களுக்கு மும்பு கொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர். கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் இதுவரை எந்த மரணமும் நடக்கவில்லை. என்றாலும், கொரோனா சார்ந்த சம்பவங்களினால் வேறு வகையில் மரணங்கள் நடப்பது நல்ல நிலைமையல்ல. இது குறித்து முறையான விசாரணை நடத்தப்படல் வேண்டும். 
Related News