සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
​கொரோனா வைரஸ் பற்றிய உண்மையை வௌியிட்ட மேலுமொரு பேராசிரியர் மாயம் ! « Lanka Views

​கொரோனா வைரஸ் பற்றிய உண்மையை வௌியிட்ட மேலுமொரு பேராசிரியர் மாயம் !கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இதுவரை இறந்துள்ள சீனர்களின் எண்ணிக்கை 1600 ம் தாண்டியுள்ளது. இந்நிலையில் நோய் பற்றிய உண்மையையும், சரியான தகவல்களையும் மக்களிடமிருந்த மறைத்தமைக்காக சீன மக்கள் அந்நாட்டு அரசுக்கு தமது எதிர்ப்பை காட்டி வருவதோடு, அரசு விதித்துள்ள தடைகளை அகற்றுமாறு கோரி வருகின்றனர். வைரஸ் தொடர்பில் சீன ஜனாதிபதியின் நடத்தை மற்றும் செயற்பாடுகளை விமர்சித்த பேராசிரியர் சூ ஷங்க்ரானை காணவில்லையென அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் மற்றும் சர்வதேச ஊடகங்கள் வௌிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்ததன் பின்னர் எதிர்ப்புகள் மேலும் அதிகரித்த வண்ணமுள்ளன.

சில நாட்களாக பேராசிரியரின் நண்பர்களா அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாதுள்ளது என்பதுடன், அவரது சகல சமூக ஊடகங்க கணக்குகள் மற்றும் தொடர்புகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

உண்மையை வௌிக் கொணர்தல் மற்றும் சுதந்திரமாக கருத்து வௌியிடுவது சம்பந்தமாக சீன அரசாங்கத்தினால் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடைகள் மற்றும் அரச விதிமுறைகள் குறித்து பேராசிரியர் சூ ஷென்க்ரன், சி ஜின் பிஸ் அரசை விமர்சித்திருந்தார். ‘கோபத்தினால் எல்லை தாண்டுதல்’ என்ற பெயரில சுதந்திரமாக கருத்து வௌியிடல் சம்பந்தமாக சமூகத்தில் ஒரு பேசு பொருளை உருவாக்குவதில் முன்னின்ற அவர், அரசின் அச்சுறுத்தல்களுக்கு ஆளாகியிருந்ததாக அவரது கடைசி ஆவனத்திலிருந்து தெரிகிறது. ” இது என்னுடை கடைசி வார்த்தைகளாகவும் இருக்கலாம்…” கடைசியில் இப்படித்தான் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

கொரோனா வைரஸ் குறித்து அவருக்கு முன்பே சமூகத்திற்கு உணர்த்தி உண்மையை வௌிக்கொணர்ந்து மருத்துவர் லீ வென்லியங்க் சமீபத்தில் மரணமடைந்தார். கொரோனா வைரஸிற்கு அவர் பலியானதன் காரணமாக அவர் இறந்தமை குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களும, சந்தேகமும் சீன மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. கடந்த 7ம் திகதி நடந்த அவரது மரணத்தின் பின்னர் அந்நாட்டு அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் அந்நாட்டு அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் மற்றும் உண்மையை மறைத்தமை, தடைகள் சம்பந்தமாக அச்சமும் சோகமும் அடங்கிய சமூக பேசுபொருள் உருவாகியுள்ளது.

டோக்கியோ பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் ஹொங் ஷென்குவாய் கூறுகிறார் வென் லியங்கினுடைய மரணத்தினால் ஆளும் கட்சியின் நடத்தை விடயத்தில் சமூகக் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக.

வுஹானின் நிலை தொடர்பில் எவ்விதமான சரியான தகவலும் தமக்கு கிடைப்பதில்லையென சீன மக்கள் கூறுகின்றனர். அதோடு இணையத்தளங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளமையால் அரசாங்கத்தை மக்கள் கடுமையாக விமர்சிக்கின்றனர்.

 

 

 
Related News