සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
​கொலொம்பியா சிறைச்சாலை மோதலில் 23 பேர் மரணம்! « Lanka Views

​கொலொம்பியா சிறைச்சாலை மோதலில் 23 பேர் மரணம்!கொலம்பிய தலைநகர் பொகோட்டாவில் உள்ள சிறைச்சாலையில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக ஏற்பட்ட கலவரத்தைத் தொடர்ந்து குறைந்தது 23 பேர் இறந்துள்ளனர், மேலும் பலர்  காயமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் நீதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Related News