සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​கோடிக் கணக்கில் மோசடி, இரு சனச அதிகாரிகள் கைது ! « Lanka Views

​கோடிக் கணக்கில் மோசடி, இரு சனச அதிகாரிகள் கைது !73 கோடிக்கும் மேற்பட்ட நிதி மோசடி சம்பந்தமாக கம்பஹ சனச சங்கத்தின் முகாமையாளர் மற்று உதவி மேலாளர் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சனச சங்கத்தில் பண வைப்பு செய்திருந்தவர்களின் பணமே இவ்வாறு மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. வஞ்சகமான முறையில கம்பஹ அபிவிருத்திச் சங்கத்திற் பணம் வழங்கியமை தொடர்பில் பொலிஸ் நிதி மோசடிப் பிரிவு விசாரணைகளை ஆரம்பித்திருப்பதாக பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு கூறியுள்ளது.

மேற்படி மோசடி சம்பந்தமான விசாரணைகளின் பின்னர் முகாமையாளரும், உதவி மேலாளரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ரூ. 73,29,56,660 பணம் இவ்வாறு மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நீதி மன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவிருக்கின்றனர்.
Related News