සිංහල
English
Contact
Monday 12th April 2021    
​கோவிட் – 19 வைரஸினால் மரணிப்பவர்களை அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் அச்சிடப்படுகிறது..? « Lanka Views

​கோவிட் – 19 வைரஸினால் மரணிப்பவர்களை அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் அச்சிடப்படுகிறது..?கோவிட் 19 வைரஸ் தொற்றினால் மரணிப்பவர்களை அடக்கம் செய்வதற் அனுமதிக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் அச்சடிக்கப்படுவதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது சுகாதார அமைச்சர் இதனை அறிவித்ததாக அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார்.