සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு பெற ஐ.தே.க.வின் உதவி தேவை-நிமல் « Lanka Views

​தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு பெற ஐ.தே.க.வின் உதவி தேவை-நிமல்எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மூன்றில் இரண்டு பலத்தை பெற ஐக்கிய தேசியக் கட்சியினரின் ஒத்துழைப்பு தேவையெனவும், அவர்களை அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டுமெனவும் அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலத சில்வா கூறுகிறார்.

பதுளை, ஊவா பரணகம பிரதேசத்தில் சுமார் 400 ஐ.தே.க. உறுப்பினர்கள் எதிர்வரும் தேர்தலில் அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக இருப்பதாக சிறி லங்கா சுதத்திரக் கட்சி நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

ஐக்கி தேசியக் கட்சியினர் என்போர் எமது கிராமங்களில் வசிக்கும் நண்பர்கள் என்பதால் அவர்களோடு சேர்ந்து செயற்படுவது இலகுவாக இருக்குமெனவும் குறிப்பிட்ட அவர், எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் சிறி லங்கா சுதந்திரக் கட்சியும், பொதுஜன முன்னணியும் இணைந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுமெனவும் அந்நிகழ்வில் உரையாற்றும்போது மேலும குறிப்பிட்டார்.
Related News