සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு தொண்டமான மீண்டும் பல வாக்குறுதிகள்! « Lanka Views

​தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு தொண்டமான மீண்டும் பல வாக்குறுதிகள்!ஜனாதிபதித் தேர்தல் நடந்த சமயத்தில் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்குக் கொடுத்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ தயாராக இருப்பதாகவும், தைப்பொங்கலுக்குப் பின்பு தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு பல நல்ல செய்திகள் கிடைக்கவிருப்பதாகவும் இலங்கை தோட்டத் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் தலைவரும், பிரஜைகள் வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட அடித்தள வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டமான கூறுகிறார்.

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான 1000 ரூபா சம்பள அதிகரிப்பு சம்பந்தமாக தீர்வொன்று விரைவில் கிடைக்குமெனவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

தோட்டப் பகுதிகளிக்காக தனி பல்கலைக் கழகமொன்றை பெற்றுக் கொள்ளல், தோட்டப் பகுதிகளை அன்மித்துள்ள சாராயக் கடைகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்றுதல், தோட்டப் பகுதி பிள்ளைகளுக்காக கணிதம், விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கில பாடங்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதால்.அதற்குத் தீர்வாக ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் அல்லது சேவையில் இணைத்துக் கொள்வது சம்பந்தமாக கவனம் செலுத்துமாறும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவிடம் கோரியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

தோட்டப் பகுதிகளில் காடுகளாக ஆகியுள்ள காணிகளை அடையாளம் கண்டு அந்த காணிகளை தோட்டப் பகுதி இளைஞர்களுக்கு வழங்குமாறு அரசாங்கத்திடம் கோரியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். மாத்திரமல்ல, சிறுபான்மை மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்திற்கோ, இனங்களை பாதிக்கக் கூடிய எந்தவொரு விடயத்தையும் தமது கட்சி எதிர்ப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

தோட்டத் தொழிலாளர் மக்கள் 1000 ரூபா சம்பளம் கேட்டபோது அந்த கோரிக்கையைக் காட்டிக் கொடுத்து முதலாளிமாரோடு ஒப்பந்தங்களுக்கு வந்ததும் தொண்டமான் போன்று தோட்டத் தொழிலாளர்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்வதாகக் கூறும் அமைச்சர்கள்தான். அதேபோன்று தோட்டப் பகுதி மக்களின் வாக்குகளினால் அதிகாரத்திற்கு வந்த தொண்டமான், இறுதியில், பல்வேறு அரசாங்கங்களின் முதலாளிகளின் தேவையையே நிறைவேற்றுவது  கண்கூடு.

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ, தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை 1000 ரூபாவாக அதிகரிப்பதாக ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு முன்பு வாக்குறுதுயளித்தார். ஆனால், அந்த வாக்குறுதி இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை. அப்படியிருக்க, கோட்டாபயவின் அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் தொண்டமானைப் போன்றவர்கள் தொடர்ந்தும் மக்களை ஏமாற்றி வருகிறார்கள்.
Related News