සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​பாதாள கோஷ்டிக்குச் சொந்தமான பெருமளவு ஆயுதங்கள் ஹோமகமவில் கண்டுபிடிப்பு! « Lanka Views

​பாதாள கோஷ்டிக்குச் சொந்தமான பெருமளவு ஆயுதங்கள் ஹோமகமவில் கண்டுபிடிப்பு!பொலிஸ் விசேட அதிரடிப் படையினருக்குக் கிடைத்த தகவலொன்றின் பேரில் ஹோமாகம, பிட்டிபன பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள கட்டிடமொன்று பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டது. அதன்போது கொஸ்கொட தாரக என்பவர் பதுக்கி வைத்திருந்த டி 56 ரக துப்பாக்கிகள் நேற்று (29) கைப்பற்றப்பட்டன.

ஒப்பந்த அடிப்படையிலான கொலைகள் மற்றும் பல்வேறு குற்றச் செயல்களுக்காக மேற்படி ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக விசாரணையிலிருந்து தெரிய வருகிறது.

மேற்படி கட்டிடத்தில் டி 56 துப்பாக்கிகள் இரகசியமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக பொலிஸ் அதிரடிப்படைத்  தகவல்கள் கூறுகின்றன.

கொஸ்கொட தாரக என்ற நபர் ஏற்கனவே சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதோடு, அவருடைய கோஷ்டியைச் சேர்ந்தவர்களினால் பல்வேறு குற்றச் செயல்களுக்காக மேற்படி ஆயுதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

பெருந்தொகையான டீ 56 துப்பாக்கிகள் கொஸ்கொட தாரகவின் கோஷ்டிக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பது குறித்து பொலிஸ் விசேட அதரடிப்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Related News