සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​போதிய சாட்சி இல்லை, ஹேமசிறிக்கும் பூஜிதவிற்கும் பிணை! « Lanka Views

​போதிய சாட்சி இல்லை, ஹேமசிறிக்கும் பூஜிதவிற்கும் பிணை!ஈஸ்டர் ஞாயிஷறு தாக்குதலை தடுக்கத் தவறியமை மற்றும் அதன் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்காமை ஆகிய குற்றங்கள் சம்பந்தமாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் பாதுகாப்ச் செயலாளர் ஹேமசிறி பர்னாந்து மற்றும் முன்னாள் பொலிஸ் மாஅதிபர் பூஜித ஜயசுந்தரவிற்கு எதிராக போதியளவு சாட்சிகள் இல்லாமை காரணமாக ஒருவருக்கு 5 லட்ச ரூபா வீதம் இரண்டு சரீரப்பிணைகள் மீது பிணை வழங்குமாறு கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதே போன்று கடமையில் தவறியமை தொடர்பில் கொலை செய்ததாகக் கூறி கைது செய்யப்படுவதானது அவர்களுக்கு விளைவிக்கப்பட்ட அநீதியாகுமெனவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த தாக்தல்கள் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள் கிடைத்தமை மற்றும் அதனை தடுப்பதற்கு இந்த இரு சந்தேக நபர்களும் நூற்றூக் நூறு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதை அறிந்திருந்தாலும் அவர்களின் கவனயீனத்தின் ஊடாக கொலைகள் நடந்ததாக உறுதி செய்யக் கூடிய எந்த சாட்சிகளும் முன்வைக்கப்படவில்லை எனவும் நீதிபதி கூறினார். அதேபோன்று இந்த இருவரும் சுகமடைந்த பின்னர் உடனடியாக குற்றவியல் விசாரணைத் திணைக்களத்திற்குச் சென்று வாக்குமூலம் வழங்குமாறும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

එසේම මෙමෙ දෙදෙනා සුව වූ වහාම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගොස් ප්‍රකාශ ලබාදෙන ලෙසද අධිකරණය නියෝග කර තිබුණි.
Related News