සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
​வௌிநாட்டில் சாக வேண்டியதில்லை வௌிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களை இங்கு கொண்டுவருவோம்!- பந்துள « Lanka Views

​வௌிநாட்டில் சாக வேண்டியதில்லை வௌிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களை இங்கு கொண்டுவருவோம்!- பந்துளஅசர்பைஜானில் பல்கலைக்கழக விடுதியில் மரணமடைதல் போன்ற சம்பவங்கள் தடுப்பதற்காக வௌிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களை இங்கு அமைப்பதாக கல்வி அமைச்சர் பந்துள குணவர்தன கூறுகிறார்.

இலங்கை பல்கலைக் கழகங்களில் போதுமான வசதிகள் இன்மையால் பல்கலைக் கழகங்களுக்கு தெரிவு செய்வதற்கான தகுதிகளைப் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் நிர்க்கதியாக்கப்படுவதுடன் , இந்நாட்டு அரச பல்கலைக் கழகங்களில் 30,000 பேருக்கே வசதிகள் காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில் தனிப்பட்ட செலவில் வௌிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களில் மேற்படிப்பிற்காக செல்வது பணக்கார வீட்டுப் பிள்ளைகளல்ல, கடன்பட்டு, சொத்துக்களை அடகு வைத்து  உயர் கல்வியை பெற முயற்சிக்கும் பிள்ளைகள்தான். எவ்வாறாயினும், அமைச்சரின் கூற்றுப்படி பார்த்தால், அவ்வாறான நிறுவனங்களின் கிளைகளை இந்நாட்டில் அமைத்து கல்வித் தாகத்தால் தவிக்கும் பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களை சுரண்டி, வௌிநாட்டு கல்வி நிறுவனங்கள் தமது வருமானத்தை பெற வேண்டுமென்பதுதான் அமைச்சரின் நோக்கமாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

அந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இந்நாட்டு பிள்ளைகளுக்கு வழங்கும் வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து திருப்தியடைய முடியாதென்பதால், இந்த தீர்மானத்தை எடுத்ததாக அரச செய்திகள் திணைக்களம் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடக சந்திப்பின்போது அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு கூறியுள்ளார்.

இதன்படி, உயர்கல்விக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்த அரசாங்கம் கல்விக்கான ஒதுக்கீடுகளை அதிகரிக்காமல், வௌிநாட்டு பல்கலைக் கழகங்களின் கிளைகளை இங்கு நிறுவி தரம் குறைந்த கல்விப் பாட நெறிகளை பணம் கொடுத்து வாங்குவதன் மூலம் வௌிநாட்டுச் செலவானியை இழக்க கல்வி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பது தெரிகிறது.

அசர்பைஜானில் மரணமடைந்த மூன்று மாணவிகளைப் போன்றே, வேறு விதமாக மரணித்துக் கொண்டிருக்கும், பல்கலைக்கழக வரம் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்காக பல்கலைக் கழகங்களில் வசதிகளை அதிகரிக்குமாறும், தற்போது உள்வாங்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு போதுமான விரிவுரையாளர்கள், விரிவுரை மண்டபங்கள், விடுதிகள் ஆகிய வசதிகளை வழங்குமாறும்  கேட்டு இலங்கையின் மாணவர் அமைப்பு தொடர்ந்து போராடி வருகிறது. குறைந்தபட்சம் மஹபொல போன்ற மாணவர் உதவிநிதிகளைப் பெற உரிமையுள்ள பல்கலைக் கழக மாணவர் சமூகத்திற்கு அவற்றை அதிகாரிகள் வழங்காத நிலை காணப்படுகிறது. இந்நிலையில், வௌிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஊடாக கல்வியை விற்பதற்கு தொடர்ந்தும் ஒத்துழைக்கப்போவது முன்னாள் தனியார் வகுப்பு ஆசிரியரான கல்வி அமைச்சரின் கூற்றிலிருந்து தெரிகிறது.
Related News