සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
10 நாட்களுக்கு  முழு  நாட்டிற்கும்  அவசர கால  சட்டம்  அமுல் ! « Lanka Views

10 நாட்களுக்கு முழு நாட்டிற்கும் அவசர கால சட்டம் அமுல் !தெல் தெனிய பிரதேசத்தில்  கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும்  வன்முறைகள்   மேலும்  ஏனைய  பகுதிகளுக்கு  பரவாமல்  இருப்பதற்காக   ஜனாதிபதி  இன்று  (6)  காலை  நடாத்திய  கலந்துரையாடலின்   பின் நாடு  முழுவதற்கும்  10 நாட்களுக்கு  அமுலுக்கு வரும்  வகையில்  அவசரகால  சட்டத்தை  அமுல்படுத்த  அரசாங்கம்  தீர்மானித்துள்ளது.
இதனிடையே  கண்டி  நிர்வாக மாவட்டத்தின்  தெல் தெனிய மற்றும்  பல்லேகலை  போலீஸ்  பிரிவிற்கு  மறுஅறிவித்தல் வரும்வரை  போலீஸ்  ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  அத்தோடு  தெல் தெனிய , தி கன மற்றும் பல்லேகலை பிரதேசங்களில்   போலீஸ் விசேட  அதிரடி  படையினர்  பாதுகாப்பில்  ஈடுபட்டுள்ளனர். போலீஸ் மா அதிபரின்  ஆலோசனைக்கேற்றப   தி கன பிரதேசத்திற்கு  குற்றவியல்  திணைக்கள  அதிகாரிகள்  அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
தாக்குதல்  ஒன்றில் நபர் ஒருவர்  பலியானதை  தொடர்ந்து  இரு பிரிவினரிடையே  ஏற்பட்டுள்ள  மோதலை  அடிப்படையாக்கொண்டு அமைதியின்மை  நிலைமை  ஏற்பட்டதோடு, அதன்  பிறகு  கண்டி  நிர்வாக மாவட்டத்திற்கு நேற்று (5)  போலீஸ் ஊரடங்கு  பிறப்பிக்கப்படட்டது  . மேலும்  இன்று  பல்லே கலை பிரதேசத்தில்  முஸ்லீம்  இளைஞர்  ஒருவரின்  சடலம் கிடைத்துள்ளது.Related News