සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
1000 ரூபாய் சம்பளப் போராட்டம் தொடர்கிறது! ஆதரித்து ஹப்புத்தளையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் « Lanka Views

1000 ரூபாய் சம்பளப் போராட்டம் தொடர்கிறது! ஆதரித்து ஹப்புத்தளையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் சம்பள அதிகரிப்புக் கோரிக்கையை புறந்தள்ளிவிட்டு தமது அமைச்சுப் பதவிகளுக்காக கட்சி மாறி நாடகமாடிக் கொண்டிருக்கும் தொழிற் சங்கத் தலைமைகளை உதறித்தள்ளி, தமது உரிமைகளுக்காக தாமே முன்னின்று  போராட வேண்டுமென்ற மன உறுதியோடு,1000 ரூபாய் சம்பளக்  கோரிக்கையை முன்னிறுத்தி தோட்டப் பகுதியைச் சேர்ந்த இரு இளைஞர்கள் கடந்த சில நாட்களாக சத்தியாக்கிரக போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும், கொட்டும் பனியையையும் பொறுட்படுத்தாமல் கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்தின் முன்பாக அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்காக நீலிக் கண்ணீர் வடிக்கும் எந்த தொழிற்சங்கவாதியோ, ஜனநாயகத்திற்காகக் குரல் கொடுப்பதாகக் கூறும் எந்த போலிகளோ கண்டும் காணாமல் இருக்கும் நிலையில் அவர்களது  போராட்டத்திற்கு தோள் கொடுக்க மாணவர் அமைப்புகள் உட்பட உழைக்கும் வர்க்கம் முன்வந்திருப்பது பாராட்டுக்குரிய விடயமாகும்.

இவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இன்று ஹப்புத்தளை நகரில் பாரிய் ஆர்ப்பாட்டமொன்றை முன்னெடுக்க தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

பேதங்களை மறந்து சகல மக்களும் இவர்களது சம்பளப் போராட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

 
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments