සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
1000 ரூபா சம்பளம் வழங்க முடியாது முதலாளிமார் சம்மேளனம் ! « Lanka Views

1000 ரூபா சம்பளம் வழங்க முடியாது முதலாளிமார் சம்மேளனம் !மார்ச் முதலாம் திகதியிலிருந்து தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்கப்படுமென அமைச்சரவை தீர்மானித்தாலும், தம்மால் அவ்வாறு சம்பள அதிகரிப்பை வழங்க முடியாதெனக் கூறும் தோட்ட முதலாளிமார் சம்மேளனம், தமது சங்கத்தோடு கலந்து பேசாமல் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக் 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்க அமைச்சரவை தீர்மானித்தமை பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இருக்குமெனவும் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 750 ரூபா சம்பளம் வழங்கப்படுமென தோட்ட முதலாளிமார் சங்கத்திற்கும், தொழிற்சங்கங்களுக்குமிடையில் இரண்டு வருட காலத்திற்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒப்பமிடப்பட்டது.

அமைச்சரவையின் தீர்மானமானது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை மீறுவதாக உள்ளதென முதலாளிமார் சங்கம் கூறுகிறது. உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்தமை, தேயிலைச் சந்தையில் நிலவும் விலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டமை மற்றும் அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்குமிடையேயான பிரச்சினை காரணமாக சந்தை விநியோகம் குறைந்தமை போன்ற பிரச்சினைகள் காரணமாக தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபா சம்பளம் வழங்குவது பிரச்சினையாக உள்ளதென முதலாளிமார் சங்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு அதிகரிக்கப்பட்ட 1000 ரூபா சம்பளம் சம்பந்தமாக அடுத்த வாரம் தோட்டத் தொழிற் சங்கங்களோடு பேச்சுக்கள் நடத்தவிருப்பதாக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தலைவரும், பிரஜைகள் வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு  வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டமான கூறியுள்ளார்.

இவை அனைத்தும் பொதுத் தேர்தலை முன்வைத்து நடக்கும் பித்தலாட்டங்கள்தான்.

 
Related News