සිංහල
English
Contact
Tuesday 1st December 2020    
மக்கள் அபிப்பிராய வாக்கின்றி 20ஐ நிறைவேற்ற முடியாது! – உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை சபாநாயகர் அறிவித்தார். « Lanka Views

மக்கள் அபிப்பிராய வாக்கின்றி 20ஐ நிறைவேற்ற முடியாது! – உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை சபாநாயகர் அறிவித்தார்.20வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சம்பந்தமாக உயர்நீதிமன்றத்தின் கருத்தை சபாநாயகர் பாராளுமன்றத்தில் இன்று (20) உத்தியோக பூர்வமாக அறிவித்தார்.

அதன்படி, 20வது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தில் அடங்கியுள்ள சில உறுப்புரைகள் பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையால் மாத்திரமல்ல மக்கள் அபிப்பிராய வாக்கெடுப்பின் மூலமும் நிறைவேற்றப்படல் வேண்டுமென்பதே உயர்நீதிமன்றத்தின் கருத்தாகும்.

‘அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் 121-1 க்கு ஏற்ப நீதிமன்றத்தின் முன்பாக சவாலுக்கு விடப்பட்ட 20வது அரசியலமைப்புச் சட்டம் என்ற சட்டமூலம் சம்பந்தமாக உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்மானம் எனக்குக் கிடைத்துள்ளதை பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்க விரும்புகிறேன்’ என சபாநாயர் பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்.
Related News