සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
களனி பல்கலைக் கழக மாணவர்களை தாக்கிய பொதுஜன பெரமுன பிரதேச சபை உறுப்பினர் துமிந்த பெரேரா கைது செய்யப்பட்டார்! « Lanka Views

களனி பல்கலைக் கழக மாணவர்களை தாக்கிய பொதுஜன பெரமுன பிரதேச சபை உறுப்பினர் துமிந்த பெரேரா கைது செய்யப்பட்டார்!களனிப் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் மாணவர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அமைதிப் போராட்டத்தின்போது, ​​கிரிபத்கொடையில் மாணவர்களைத் தாக்கியதாக முறைப்பாடு செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து களனி பல்கலைக்கழக மாணவர்களை தாக்கிய குற்றச்சாட்டில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பிரதேச சபை உறுப்பினர் துமிந்த பெரேரா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இன்று (14) கிரிபத்கொடவில் இடம்பெறவிருந்த போராட்டத்திற்காக மாணவர்களினால் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையை தகர்த்து களனி பல்கலைக்கழக மாணவர்களை தாக்கிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பிரதேச சபை உறுப்பினர் துமிந்த பெரேராவை ஏப்ரல் 22 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு மஹர நீதவான் நீதிமன்றம் நீதிபதி இன்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Related News