සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
168 அரச நிறுவனங்கள் ராஜபக்‌ஷ சகோதரர்களுக்கு! « Lanka Views

168 அரச நிறுவனங்கள் ராஜபக்‌ஷ சகோதரர்களுக்கு!இடைக்கால அரசாங்கமாக அழைத்துக் கொண்ட ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் கீழ் அமைச்சுப் பதவிகளை பெற்றுக் கொண்ட ராஜபக்‌ஷ சகோதரர்கள் 168 அரச நிறுவனங்களை தமது அமைச்சுகளுக்குக் கீழ் கொண்டுவந்துள்ளனர்.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ பாதுகாப்பு அமைச்சுக்குரிய 31 நிறுவனங்களையும், பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ 88 அரச நிறுவனங்களையும் மற்றும் சமல் ராஜபக்‌ஷ 39 அரச நிறுவனங்களையும் பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர். ஏனைய 12 அமைச்சர்களுக்கும் மொத்தமாக 290 அரச நிறுவனங்கள் கிடைத்துள்ள நிலையில் ராஜபக்‌ஷ சகோதரர்களுக்கு 168 நிறுவனங்கள் கிடைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் கீழுள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு திணைக்களங்கள், அரசியலமைப்பு ரீதியிலான நிறுவனங்கள், மற்றும் 31 அரச நிறுவனங்கள் உள்ளடக்கப்படுவதோடு, முப்படைகள், அரச உளவு சேவை, குடிவரவு – குடியகல்வு திணைக்களம், ஆட்களை பதிவு செய்யும் திணைக்களம், இடர் முகாமைத்துவ நிலையம், தேசிய இடர் நிவாரண சேவை நிலையம், வளிமண்டலவில் திணைக்களம் மற்றும் தேசிய அபாயகர ஔடதங்கள்  கட்டுப்பாட்டுச் சபை ஆகியனவும் உள்ளடங்கின்றன.

இதிலுள்ள சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் அமைச்சரவையை அமைக்கும்போது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவிடம் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பும், சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சு என்ற பெயரில் ஒரு அமைச்சு கிடைத்தபோதிலும் அமைச்சுக்களுக்கான விடயங்களை ஒதுக்கும்போது அப்படியான அமைச்சொன்றிற்குரிய விடயமோ அல்லது எந்த நிறுவனமோ  குறிப்படவில்லை என்பதுதான். கடந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் சட்டம் ஒழுங்கு  அமைச்சின் கீழிருந்த இலங்கை பொலிஸான பாதுகாப்பு அமைச்சின் பொறுப்பில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனங்களை பிரிக்கும்போது அதிக நிறுவனங்கள் அதாவது 68 அரச நிறுவனங்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. அவருக்குரிய நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு 48 நிறுவனங்களும், நகர அபிவிருத்தி நீர் வழங்கல் மற்றும் வீட்டு வசதிகள் அமைச்சுக்கு 17 நிறுவனங்களும்,  புத்த சமய, கலாச்சார மற்றும் மத விவகார அமைச்சுக்கு 23 நிறுவனங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, பொருளாதார மர்மஸ்தானங்களாக அறியப்படும் திறைசேரி, மத்திய வங்கி, பத்திரங்கள் மற்றும் செலவானி ஆணையம், அரச வங்கிகள் மற்றும் அவற்றினால் நிர்வகிக்கப்படும் நிறுவனங்கள், ஊழியர்களின் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம், அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை மற்றும் தேசிய லொத்தர் சபை ஆகியன பிரதமர் மஹிந்தவின் பொறுப்பில் விடப்பட்டுள்ளன. சகல மத விவகார திணைக்களங்களும், தொல்லியல் மற்று கலாச்சார நடவடிக்கைகள் திணைக்களம்  ஆகியன பிரதமருக்குரிய புத்தசாஸன, கலாச்சார மற்றும் மத விவகார அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.

அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஷவிற்கு 39 அரச நிறுவனங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை விசேட அம்சமாகும். அதாவது மகாவலி அபிவிருத்தி மற்று விவசாய அமைச்சுக்கு 26 நிறுவனங்களும், பெருந்தெருக்கள் அமைச்சுக்கு 2 நிறுவனங்களும் உள்நாட்டு வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மற்றும் நுகர்வோரின் உரிமைகள் அமைச்சுக்கு 11 நிறுவனங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
Related News