සිංහල
English
Contact
Tuesday 1st December 2020    
20வது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் பற்றிய விவாதத்தை பிற்போடுமாறு எதிர்க்கட்சி கோரிக்கை! « Lanka Views

20வது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் பற்றிய விவாதத்தை பிற்போடுமாறு எதிர்க்கட்சி கோரிக்கை!பாராளுமன்றத்தில் இவ்வாரம் நடைபெறவிருக்கும் 20வது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் சம்பந்தமான விவாதத்தினை பிற்போடுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு எதிர்க்ட்சியின் பிரதான அமைப்பாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான லக்ஸ்மன் கிரிஎல்ல கடத மூலம் கோரியுள்ளார்.

கோவிட் 19 பரவலைத் தடுப்பதற்காக அரசாங்கம் செயற்படுத்தியுள்ள சட்டங்களுக்கமைய,; இரண்டு நபர்களுக்கிடையே ஒரு மீற்றர் இடைவெளியை வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும், பாராளுமன்றத்தில் அவ்வாறு நடக்க முடியாமையினால் அது சட்டத்திற்கு முரணாகுமெனவும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 
Related News