සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
20வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கான பொறுப்பை ஜனாதிபதியும் அமைச்சர்களும் ஏற்பர்! « Lanka Views

20வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கான பொறுப்பை ஜனாதிபதியும் அமைச்சர்களும் ஏற்பர்!தயாரிப்பாளர் இல்லாத 20வது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தின் பொறுப்பை ஜனாதிபதி கோட்டாபய உட்பட அமைச்சரவை ஏற்றுக் கொள்வதாக அமைச்சரவை பேச்சாளரும் ஊடக அமைச்சருமான கெஹெலிய ரம்புக்வெல கூறுகிறார்.

அரசாங்கத்தின் தேவைக்கேற்ப 20வது அரசயிலமைப்பு சட்டமூலம் நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரியினால் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வர்த்தமானியிலும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விரைவில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவிருக்கிறது.

எவ்வாறாயினும் இந்த சட்டமூலத்தில் காணப்படும் முன்மொழிவுகள் மூலம் சர்வாதிகார அதிகாரங்கள் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்படவுள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள யாரும் முன்வரவில்லை. இந்நிலையில் அந்த சட்டமூலத்திற்கான பொறுப்பை ஜனாதிபதியும் அமைச்சர்களும் ஏற்றுக் கொள்ளத் தயாராக உள்ளதாக அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல கூறியுள்ளார்.

 
Related News