සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
20வது திருத்தத்தை ஆராய சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் நிபுணர் குழு! « Lanka Views

20வது திருத்தத்தை ஆராய சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் நிபுணர் குழு!உத்தேச 20வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்காக இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் நிபுணர் குழுவொன்றை நியமித்துள்ளது.

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நிஹால் ஜயமான்னவில் தலையிலான இந்தக் குழுவில் 13 ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகளும், மேலும் இரு சட்டத்தரணிகளும் அங்கம் வகிப்பதாக மேற்படி சங்கம் கூறுகிறது.

நிறைவேற்றுக் குழு மற்றும் சட்டக் கவுன்ஸிலினால் முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்கள் கவனத்தில் எடுக்கப்படவிருக்கிறது.

நீதயை நிறைவேற்றுவதில் காணப்படும் சட்டத் தாமதம் மற்றும் அதைச் சார்ந்த வேறு விடயங்களுக்காகவும் திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் சம்பந்தமாக ஆராய வேண்டிய அரசியலமைப்பின் பல பிரிவுகள் சம்பந்தமாகவும் குழு கவனம் செலுத்துமெனவும் கூறப்படுகிறது.

 

 
Related News