සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
20வது திருத்தம் குறித்து ஆராய மஹிந்தவும் குழு அமைத்தார்! « Lanka Views

20வது திருத்தம் குறித்து ஆராய மஹிந்தவும் குழு அமைத்தார்!20வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தம் சம்பந்தமாக மீண்டும் ஆராய்வதற்காக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 6 பேரைக் கொண்ட குழுவொன்றை அமைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

அமைச்சர்களான ஜீ.எல்.பீரிஸ், சட்டத்தரணி நிமல் சிரிபால த சில்வா, விமல் வீரவன்ச, உதய கம்மன்பில, அலி சப்ரி மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான சட்டத்தரணி பிரேமநாத் தொலவத்த ஆகியோரே குழுவில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

19வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தினால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நன்மையான விடயங்களையும், தற்போத முன்வைக்கப்பட்டுள்ள 20 வது திருத்தத்தில் அடங்கியுள்ள விடயங்களையும் தொடர்ந்து ஆராய்வதே இந்தக் குழுவின் முக்கிய கடமையாகும்.

இதற்கிடையே நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழு தொடர்பிலான விடயங்களை ஆராய்ந்து பரிந்துரைகளை வழங்க குறைந்த பட்சம் இரு வாரங்களாவது செல்லுமென கூறுப்படுகிறது.

20வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் காணப்படும் தவறுகள் குறைபாடுகள் மற்றும் சரிசெய்யப்பட வேண்டிய விடயங்கள் சம்பந்தமாகவும் பாராளுமன்றக் குழு கூட்டத்தில் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் தொடர்பில் விளக்கம் கேட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி பிரேமநாத் தொலவத்தவிற்கு பொதுஜன முன்னணி கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

 
Related News