සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
21ம் நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரர் முத்தையா முரளீதரன்! « Lanka Views

21ம் நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரர் முத்தையா முரளீதரன்!உலகில் அதிக டெஸ்ட் விக்கட்களைப் பெற்ற முத்தையா முரளீதரனை 21ம் நூற்றாண்டின் மிக மதிப்புவாய்ந்த (Most Valuable Player) விளையாட்டு வீரராக விஸ்டன் கிரிக்கட் மாதாந்த சஞ்சிகை தெரிவு செய்துள்ளது. உலகின் முதல்தர கிரிக்கட் திறனாய்வு நிறுவனமான கிரிக்விஸ் உடன் இணைந்து மேற்படி சஞ்சிகை தெரிவு செய்த 21ம் நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த 30 டெஸ்ட் வீரர்களில்  இலங்கையின் சுழல் பந்து வீச்சாளரான முத்தையா முரளிதரன் முதலிடத்தில்உள்ளார்.

“நாங்கள் 2000 ம் ஆண்டிலிருந்த தரவுகளை சேகரித்து, அதனடிப்படையில் 2000 – 2020 காலகட்டத்திற்கு இந்த பட்டியல் தயாரித்தோம்” என ‘விஸ்டன் கிரிக்கட்’  மாதாந்த சஞ்சிகையின் விற்பனை பணிப்பாளர் சாம் ஸ்டோ கூறினார்.

“முரளியால் வீழ்த்தப்பட்ட 800 விக்கட்களில், 573 விக்கட்கள், 2000 ஜனவரி 1ம் திகதியிலிருந்து 2010 வரை நடைபெற்ற 85 போட்டிகளிலிருந்து பெறப்பட்டவையாகும். இக்கால கட்டத்தில் இந்த எண்ணிக்கையை விட முன்னால் இருப்பது ஜேம்ஸ் என்டர்ஸன் என்ற வீரராகும். அவர் 151 போட்டிகளில் விளையாடி இந்த விக்கட்களை பெற்றுள்ளார்  எனவும் ஸ்டோ மேலும் கூறினார்.
Related News