සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
4 பில்லியன் டொலர் நிதியுதவி பெற IMF-உடன் பேச்சுவார்த்தை! -நிதியமைச்சர் அலி சப்ரி « Lanka Views

4 பில்லியன் டொலர் நிதியுதவி பெற IMF-உடன் பேச்சுவார்த்தை! -நிதியமைச்சர் அலி சப்ரிColombo (News 1st) 4 பில்லியன் டொலர் நிதியுதவியை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பில், எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை (18) சர்வதேச நாணய நிதியத்துடன் (IMF) பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச ஊடகமொன்றுக்கு வழங்கிய செவ்வியில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Related News