සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
7 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை! « Lanka Views

7 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை!நாட்டின் 7 மாவட்டங்களில் மண்சரிவு ஆபத்து காணப்படும் பிரதேசங்கள் தொடர்பில் வளி மண்டலவியல் திணைக்களம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இரத்தினபுரி, கேகாலை, நூரளை, கண்டி. களுத்துறை, காலி மற்றும் மாத்றை மாவட்டங்களில் மண்சரிவு ஆபத்து காணப்படுவதாக தேசிய கட்டட் ஆராய்ச்சி அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

தான் குடியிருக்கும் வீடுகளின் சுவர்களிலோ நிலத்திலோ ஏற்படும் வெடிப்புகள், நிலத்தில் திடீர் நீர் ஊற்றுக்கள், மண் கரைதல் போன்ற நிலைகள் சம்பந்தமாக எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அப்பிரதேச மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Related News