සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
கல்வியை தனியாருக்கு தாரைவார்க்கும் திட்டத்தை எதிரப்போம் – முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி « Lanka Views

கல்வியை தனியாருக்கு தாரைவார்க்கும் திட்டத்தை எதிரப்போம் – முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சிகல்வியை தனியாரிடம் தாரைவார்க்கும் திட்டத்திற்காக இன்றைய அரசாங்கம் ‘சுதந்திர கல்வி முதலீட்டுத் திட்டம்’ என்ற பெயரில் புதிய திட்டமொன்றை செயற்படுத்தத் தயாராகி வருவதாக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் கூறுகிறார்.

நேற்று (17) கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின்போது முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட மேற்கண்டவாறு கூறினார்

மேலும் இது சம்பந்தமாக விளக்கமளித்த அவர் ” இலங்கையின் உயர்கல்வித்துறையை தனியார்மயமாக்கும் நீண்டகால திட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் புதிய வேலைத் திட்டமொன்றை தயாரித்து வருகிறது. இதன் கீழ் சுதந்திர கல்வி வலயங்களை பெயரிட்டு அங்கு பணத்திற்கு கல்வியை விற்கும் நிறுவனங்களை அமைப்பதே அரசாங்கத்தின் திட்டமாக உள்ளது.

தொழில்நுட்ப மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள் அமைச்சர் பந்துள குணவர்தனவினால் 2010 டிசம்பர் 24ம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மூன்று அமைச்சரவை நிருபங்களின் மூலம் இது சம்பந்தமான தகவல்கள் வௌிவந்துள்ளன. இந்த 2019/30 அமைச்சரவை நிருபத்தின் ஊடாக இலங்கையின் உயர் கல்வித்துறையை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் நோக்கில் சுதந்திர கல்வி வலயமொன்றை அமைக்க உத்தேசிக்கப்படுகிறது.

1978ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சுதந்திர வர்த்தகச் சந்தையை மையமாகக் கொண்ட மறுசீரமைப்புகளின் ஊடாக சுதந்திர பொருளாதார வலயங்கள அமைக்கப்பட்டது எங்களுக்குத் தெரியும். தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக நாடு பூராவும் அமுலிலிருந்த தொழிலாளர் சட்டங்களிலிருந்த விலக்களிக்கப்பட்ட சிறப்பு வர்த்தக வலயங்கள், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வலயங்கள் என்ற வகையில் கட்டுநாயக, பியகம, கொக்கல போன்ற பல இடங்களில் சுதந்திர வர்த்தக வலயங்கள் ஆரம்ப்பிக்கப்பட்டன. அவற்றில் எந்தவொரு தொழிலாளர் உரிமையும் மதிக்கப்படவில்லை. தொழிலாளர்கள் கடுமையாக சுரண்டப்பட்டனர். நியாயமற்ற சேவை நிபந்தனைகள் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டது. நாட்டில் அமுலிலுள்ள சட்டத்தின்படி தொழிலாளர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய எந்த பாதுகாப்பும் கிடைக்கவில்லை.

ஜே.ஆர்.ஜயவர்தன நிறுத்திய இடத்திலிருந்து இரண்டாம் கட்டமாக இந்த அரசாங்கம் சுதந்திர கல்வி வலயங்களை அமைத்து கல்வியை பணத்திற்கு விலைபேசும் திட்டத்தை செயற்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. கல்வியை விலைக்கு விற்பதற்காக முதலீடுகளை வரவழைத்து அதனை தனியார்மயமாக்கும் நோக்கத்துடன் அரசாங்கம் செயற்படுகிறது. ‘எழுச்சிபெறும் தெற்காசியாவின் பொருளாதாரத்தை இலக்காகக் கொண்ட சுதந்திர கல்வி முதலீட்டு வலயமொன்றை இந்நாட்டில் நிறுவதல்’ என்ற தொனிப்பொருளிலான இந்த அமைச்சரவை நிருபத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதைப் போன்று, ஹொரண மில்லாவ பிரதேசத்தில் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்குச் சொந்தமான சுமார் 700 ஏக்கர் காணி இதற்காக ஒதுக்கப்படவிருக்கிறது. கல்வி முதலீட்டு வலயத்திற்காக ஒதுக்கவும், கல்வி சம்பந்தமாக நாட்டில் நடைமுறையிலுள்ள சட்டத்திற்குப் புறம்பாக அவ்வலயத்தை நடாத்திச் செல்லவும், அவ்வலயத்திற்குத் தேவையான அடித்தள வசதிகளை பூர்த்தி செய்யவும் அமைச்சரவையின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது.நெடுஞ்சாலைகள், பொது போக்குவரத்து, மின்சக்தி, நீர் வழங்கல், இணையத்தள வசதிகள், விளையாட்டு, நகர்புறங்களுக்கான தேவைகள் ஆகிய வசதிகளை வழங்க திறைசேரியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்தினால் காணியும் கொடுத்து, மக்களின் வரிப்பணத்தினால் இந்த வசதிகளையும் செ்ய்து கொடுத்து, வௌிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து இந்நாட்டின் கல்விலை விலைபேசும் வலயமொன்றை அமைப்பதற்காகவே அமைச்சர் பந்துள குணவர்தன அனுமதியைக் கேட்டுள்ளார். அது மாத்திரமல்ல, இவ்வலயத்தில் கல்விக் கடைகளை திறக்கும் நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு வரிச் சலுகைகளை வழங்கவும் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது.

கல்வியை விற்கும் கடை முதலாளிகளிடமிருந்தோ, நிறுவனங்களிடமிருந்தோ அரசாங்கம் கட்டணம் அறவிட முடியாது.  ஐநூறு பருப்புக்கும், இருநூறறைம்பது சீனிக்கும் மக்களிடமிருந்து வரி அறவிட்டு நிறுவனங்களில் இலாப்பத்திற்காக அடித்தள வசதிகளை அமைத்துக் கொடுத்து அந்நிறுவனங்கள் கல்வியை விற்கும்போது அதற்கு வரி அறவிடாமல் நிவாரணம் வழங்கவே அரசாங்கம் தயாராகிறது. எமது பிறப்பிலிருந்து இறப்புவரை சாதாரண வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விடயத்திற்கும் வரி அறவிடும் அரசாங்கம், கல்வியை விற்பதற்கு அனுமதியளித்துவிட்டு அந்த கடைகளுக்கு வரியிலிருந்த விலக்களிக்கத் தயாராகிறது.

நிருபத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஜூன் மாதத்தில் அவ்வாறான கடை வைத்துள்ள 40 நிறுவனங்களை இலங்கைக்கு வரவழைத்து ஒருநாள் கருத்தரங்கொன்றை (symposium) நடத்த அரசாங்கம் தயாராகிறது. உயர் கல்விக்காக தனியார் துறைகளுக்கு இதுவரை வாய்ப்பளிக்காத, மக்கள் போராட்டங்கள், மாணவர் போராட்டங்கள் காரணமாக இலங்கையின் கல்வியை விற்கும் நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு பாரிய திட்டங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டன. 1981ல் வட கொழும்பு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு எதிரான போராட்டத்திலிருந்து சமீத்திய சைட்டம் பட்டக் கடையை ரத்துச் செய்யும் போராட்டம் வரை மிகப் பெரிய போராட்டங்களை தியாகத்தோடு முன்னெடுத்தமையால் கல்வி தனியார்மயத் திட்டம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த அரசாங்கம் கல்வி விற்பனை வலயங்களை அமைக்கத் தயாராகிறது.

இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் அன்று எதிர்க்கட்சியில் இருக்கும்போது அரசாங்கம் முன்னெடுத்த கல்வி தனியார்மய திட்டத்தை கடுமையாக விமர்சித்தனர். கல்வியை ஒருபோதும் தனியார்மயமாக்கப் போவதில்லையென மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ விசேட அறிக்கையொன்றை வௌியிட்டார். ஆனால், அதிகாரத்திற்கு வந்த  இரண்டு மாதத்திலேயே கல்வியை தனியார்மயமாக்கவும், அதற்காக சட்டத்திற்குப் புறம்பாக கல்வியை விற்கும் வலயமொன்றை அமைக்கவும் முன்மொழிகிறார். அது மாத்திரமல்ல, தனியுரிமை கொண்ட பல்கலைக் கழகங்களாக இலாப நோக்கத்தோடு பல்கலைக் கழகங்களை அமைக்க இந்த 2019/28 அமைச்சரவை நிருபத்தின் மூலம் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. அதாவது கல்வியை விற்கும் வியாபாரிகளுக்காக சுதந்திர வலயமொன்று அமைக்கப்படும்போது அரசாங்க பணத்தை, மக்களின் வரிப்பணத்தைக் கொண்டு கல்வியை விற்கும் நிறுவனங்களை உருவாக்க இந்த அரசாங்கம் தயாராகிறது. இதன்படி, கல்வியை விற்பதற்காக 5 நிறுவனங்கள் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவைகளாவன பசுமை பல்கலைக் கழகம் – ஹோமாகம, தொழில் நுட்ப பல்கலைக் கழகம் – இரத்மலான, சிறி லங்கா தொழில்நுட்ப பல்கலைக் கழகம் – மீபே, நாகானந்த பௌத்த உயர்கல்வி நிறுவனம் – களனிய மற்றும் தலதா மாளிகையின் நிதியுதவியினால் கட்டப்பட்ட சிறி லங்கா சர்வதேச பௌத்த கல்விக் கல்லூரி -பல்லெகல ஆகியவையாகும். இவற்றில் 4 நிறுவனங்கள் மக்களின் வரிப்பணத்தினால் அமைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களாகும். தலதா மாளிகையினால் கட்டப்பட்ட நிறுவனுமும் கூட மக்களிடமிருந்த சேகரிக்கப்பட் உண்டியல் பணத்தினால் கட்டப்பட்ட நிறுவனமாகும். பௌத்த மக்கள் மதப்பக்தியோடுதான் தலதா மாளிகை உண்டியலில் பணம் போடுகிறார்களேயன்றி கல்வி விற்கும் நிறுவனங்களை அமைப்பதற்கல்ல. இவற்றிற்கு பல்கலைக் கழக தரம் வழங்கப்படவில்லை. அவற்றை பல்கலைக் கழகங்களாக ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு இந்த அமைச்சரவை நிருபத்தின் மூலம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் கூற்றுப்படி மக்களின் வரிப்பணத்தைக் கொண்டு பணம் அறவிடும் நிறுவனங்களை அங்கீகரிக்க அரசாங்கம் தயாராகிறது.

இந்நிலையில் ஓரளவாவது இலவசக் கல்வியை பாதுகாத்து மக்களின் கல்வி உரிமையை பாதுகாத்ததைப் போன்று இந்த அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் கல்வியை விற்கும் திட்டத்தை தோற்கடிக்க முன்வருமாறு முற்போக்கு சக்திகளிடமும், உழைக்கும் மக்கள் அமைப்புகளிடமும், இடதுசாரிகளிடமும் மாணவர் அமைப்புகளிடமும், மக்களிடமும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நாம் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி என்ற வகையில் அதற்காக எல்லா விதத்திலும் தியாகம் செய்து உலகம் ஏற்றுக் கொண்ட மனித உரிமையாக இலவச கல்வி உரிமையை பாதுகாக்கவும், உயர் கல்வியை விற்கும் அரசாங்கத்தின் முயற்சியை தோற்கடிக்கவும் வெகுமக்களோடு இணைந்து செயற்பட தயாராக உள்ளோம் என்பதை உறுதியாகக் கூறுகிறோம்” என்றார்.
Related News