සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
9 பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களுக்கு பதவி உயர்வு! « Lanka Views

9 பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களுக்கு பதவி உயர்வு!பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள் 9 பேர் பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர்களாக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்

தேசிய பொலிஸ் ஆணையத்தின் அனுமதியுடனும், தேர்தல் ஆணையத்தின் இணக்கத்துடனும் சேவையின் அத்தியாவசியம் கருதி இந்த பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு இது சம்பந்தமாக ஊடக அறிக்கையொன்றை வௌியிட்டுள்ளது.
Related News