සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
படம் சொல்லும் கதை « Lanka Views

படம் சொல்லும் கதை

பொருள் வறுமை ஒழிக்க – அறிவு,விடுதலை தேடி…..

June 5, 2015

பொருள் வறுமை ஒழிக்க அறிவு,விடுதலை தேடி…..

மனிதம் வறண்ட தேசத்தில் புனிதம் தேடுகின்றோம்…..

May 30, 2015

மனிதம் வறண்ட தேசத்தில் புனிதம் தேடுகின்றோம்….. அவர் கண்களில் வழியும் நீரது நமதெனக் கொள்கின்றோம்… புறப்படு…

|