සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
Cartoon of the Day « Lanka Views

Cartoon of the Day

தேர்தலுக்குப் பின் MCC ஒப்பந்தம் ஒப்பமிடப்படும்!

June 22, 2020

“நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – அவன் நாலாறு மாதமாய்க் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு…

தேர்தல் வருது…! தேர்தல் வருது…! டும்..டும்…டும்….!

June 6, 2020

“உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும்!”

இராணுவமயத்தை நோக்கி..! கொஞ்சம் தள்ளிகனும்…

May 16, 2020

உலகமயம், தனியார்மயம், தாராளமயம், இராணுவமயம்…..!

உலகின் பாதி செல்வம் 8 நபர்களின் கைவசம்!

May 3, 2020

சுமைதாங்கி சாய்ந்து போனால் சுமை என்னவாகும்…?

தேர்தல் வருதே..! தேர்தல் வருதே..! 1000 ரூபா சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும்!

April 14, 2020

எங்கிருந்த போதும் உனை மறக்க முடியுமா.. உன்னைவிட்டு என்னுயிரை பிரிக்க முடியுமா..?

CORONA -19 , ஊரடங்கை மீறுபவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள்

April 10, 2020

அரசாங்கத்திற்கு எதிரான செய்தி வௌியிடுவோர் தனிமைப்படுத்தப்படுவர்! ஜாக்கிரதை!!

நீ முன்னாலே போனா நான் பின்னாலே வாரேன்…

February 18, 2020

“வாங்கையா வாத்தியாரய்யா! உம்மை வரவேற்க வந்தேனையா..!”

சதுப்பு நில காடுகளை பாதுகாப்போம் -நீர்கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்!

February 15, 2020

காடுகளை காப்பியடித்து பாதுகாப்போம்! உங்கள் வாக்கு எங்களுக்கே..!

கொரோனா வைரஸ் இலங்கையிலும்…!

January 30, 2020

72 வருடங்களாக நாட்டை தலைவிரித்தாடும்  சுகாதார சீரழிவு… தொழிலின்மை… சமத்துவமின்மை…  ஏழ்மை …

இலங்கையின் சுவாசப்பையிலும் கொரோனா வைரஸ் !

January 29, 2020

இந்தக் கொரோனாவை விரட்டிவிட்டால் அந்தக் கொரோனா தானாக ஓடிவிடும்

| Next Page »