සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
Cartoon of the Day « Lanka Views

Cartoon of the Day

பட்டினியால் குழந்தை மரணம் – செய்தி

June 20, 2019

வர்க்கங்கள் இரண்டுதான். ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கம்- சுரண்டி வாழும் வர்க்கம்!

அம்மணத்தை மறைக்க இனவாதம்..!

May 16, 2019

அம்மணம்தான் உலகுக்கே அம்பலமாகிவிட்டதே …!

ஆளும் வர்க்கத்தின் உல்லாசத்திற்காக வௌிநாட்டு செலவானி தேடி….

May 10, 2019

முஸ்லிம் கடையில் பொருட்கள் வாங்காதே..! அடிமைத் தொழிலுக்கு முஸ்லிம் நாடுகளுக்கு பெண்களை அனுப்பு..!

வேலை முடிந்து வேலைக்குச் செல்கிறார்கள்!

April 1, 2019

ஆட்சியாளர்களின் ஆணைக்கு அடிபணியாதவர்களை அடக்குவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட அடக்குமுறை சட்டம்! பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம்!

இன்று சர்வதேச நுகர்வோர் தினம்!

March 15, 2019

மூலதன இலாபத்திற்காக எதிர்காலத்தை நுகர்வியப் பேய்க்கு பலி கொடுக்கும் கலாச்சாரம்!

இன்றைய கார்டூன்

March 10, 2019

தொழிலாளர்களின் உழைப்பில் நீந்தும் முதலாளிமார்!

கனவு மாளிகை வரவு செலவுத்திட்டம் 2019!

March 6, 2019

மண் கோட்டையைக் கூட தரைமட்டமாக்கும் மங்களவின் மாளிகைக் கனவு வரவு செலவுத் திட்டம்!

பொலிஸாரின் மாயாஜால வித்தை!

February 26, 2019

ஓம்..! ஜக்கம்மா! மந்திரமில்லை மாயமில்லை!

தொழிற்சங்கங்களால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளப் போராட்டம்

January 31, 2019

காட்டியும் கொடுப்போம்! கூட்டியும் கொடுப்போம்!

1000 ரூபா சம்பளப் போராட்டம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டது!

January 29, 2019

தொழிலாளர்களை காட்டிக் கொடுத்து ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது!

| Next Page »