සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
Cartoon of the Day « Lanka Views

Cartoon of the Day

ஆட்டுவிக்கும் எஜமான்- ஆடிவரும் கோமாளிகள் !

January 21, 2020

சீக்கிரம்.. சீக்கிரம்…ஓடு ..!  ஓடு..! இப்போது உனது பாத்திரம்..!

இது மாட்டுப் பொங்கலல்ல ட்ரகன் பொங்கல் !

January 16, 2020

அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் பொங்கலோ… பொங்கல்.. !

ரஸிய, சீன, அமெரிக்க உயரதிகாரிகள் இலங்கை வருகை..!

January 15, 2020

ஆட்டுவித்தால் யார்தான் ஆடமாட்டார்!

பட்டினியால் குழந்தை மரணம் – செய்தி

June 20, 2019

வர்க்கங்கள் இரண்டுதான். ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கம்- சுரண்டி வாழும் வர்க்கம்!

அம்மணத்தை மறைக்க இனவாதம்..!

May 16, 2019

அம்மணம்தான் உலகுக்கே அம்பலமாகிவிட்டதே …!

ஆளும் வர்க்கத்தின் உல்லாசத்திற்காக வௌிநாட்டு செலவானி தேடி….

May 10, 2019

முஸ்லிம் கடையில் பொருட்கள் வாங்காதே..! அடிமைத் தொழிலுக்கு முஸ்லிம் நாடுகளுக்கு பெண்களை அனுப்பு..!

வேலை முடிந்து வேலைக்குச் செல்கிறார்கள்!

April 1, 2019

ஆட்சியாளர்களின் ஆணைக்கு அடிபணியாதவர்களை அடக்குவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட அடக்குமுறை சட்டம்! பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம்!

இன்று சர்வதேச நுகர்வோர் தினம்!

March 15, 2019

மூலதன இலாபத்திற்காக எதிர்காலத்தை நுகர்வியப் பேய்க்கு பலி கொடுக்கும் கலாச்சாரம்!

இன்றைய கார்டூன்

March 10, 2019

தொழிலாளர்களின் உழைப்பில் நீந்தும் முதலாளிமார்!

கனவு மாளிகை வரவு செலவுத்திட்டம் 2019!

March 6, 2019

மண் கோட்டையைக் கூட தரைமட்டமாக்கும் மங்களவின் மாளிகைக் கனவு வரவு செலவுத் திட்டம்!

« Previous Page | Next Page »