සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
Foreign News « Lanka Views

Foreign News

தப்லீக் ஜமாத் மாநாட்டிற்கு இலங்கையிலிருந்து 33 பேர் சென்றுள்ளனர்!

April 3, 2020

இந்தியாவின் புதுடில்லியிந் நடைபெற்ற ‘தப்லீக் ஜமாத்’ கூட்டத்தில் வௌிநாட்டைச் சேர்ந்த 960 பேர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.…

சமய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று கூடுவதால் இந்தியாவில் கொரோனா பண்ணைகள்!

April 1, 2020

மனிதர்கள் நிர்க்கதி நிலைக்கு தள்ளப்படும்போது மத நம்பிக்கைகளின் பின்னால் தாமாக ஓடுவதைக் காணக்கூடியதாக இருந்தாலும், இத்தருணத்தில்…

தாயலாந்து மன்னர் 20 அழகிகளுடன் தனிமையானார்

March 31, 2020

தாய்லாந்து மக்கள் பொதுவாக தமது மன்னருக்கு எதிராக வாய் திறக்கமாட்டார்கள். என்றாலும், அவர்களுடைய கோபம் சமூக…

சுகாதாரக் காப்புறுதி இல்லாமையால் அமெரிக்காவில் 17 சிறுவன் மரணம்!

March 31, 2020

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் கொரோன வைரஸுக் 17 சிறுவன் பலியாகியுள்ளான். அமெரிக்காவில் நடைமுறையிலுள்ள சுகாதாரக் காப்புறுதி…

நிர்க்கதியான தொழிலாளர்களுக்கு கை கொடுக்கும் மாணவர் அமைப்பு!

March 29, 2020

ஊரடங்குச் சட்டத்தினால் நிர்க்கதியாக்கப்பட்ட இடம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் நிகழ்ச்சித் திட்டமொன்றை இந்திய மாணவர் அமைப்பான்…

புதிதாக 150,00 பேரை இணைத்து, பொது சுகாதாராச் சேவையை விரிவாக்கு – ஜெர்மன் கம்

March 28, 2020

கடந்த காலம் பூராவும் பொது சுகாதாரச் சேவையை கடந்த முதலாளித்துவ அரசாங்கங்கள் பலவீனப்படுத்தயமையே கொரோன வைரஸை…

“இலாப நோக்கத்திற்காக எமது உயிர்களை பலியெடுக்காதே!” இத்தாலிய தொழிலாளர

March 26, 2020

அத்தியாவசியமற்ற சேவைகளை நடாத்துவதன் மூலம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வை ஆபத்தில் தள்ள வேண்டாமென இத்தாலிய அரசாங்கத்தை வற்புறுத்தி…

அமெரிக்க உதவியை ஈரான் நிராகரித்துள்ளது!

March 24, 2020

ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் பரம்பலை தடுப்பதற்கு உதவி செய்யும் தேவை அமெரிக்காவிற்கு இருக்கமாயின் ஈரான் மீதான…

LOCK DOWN செய்யப்பட்டிருந்த சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்புக

March 23, 2020

மூன்று மாதகாலமாக ஒட்டுமொத்த உலகிலிருந்தும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சீனாவின் வுஹான் நகரம் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருப்பதாக…

​கொலொம்பியா சிறைச்சாலை மோதலில் 23 பேர் மரணம்!

March 22, 2020

கொலம்பிய தலைநகர் பொகோட்டாவில் உள்ள சிறைச்சாலையில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பாக ஏற்பட்ட கலவரத்தைத் தொடர்ந்து குறைந்தது…

| Next Page »