සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
Local News « Lanka Views

Local News

அமைச்சர்களின் எரிக்கப்பட்ட சொத்து மதிப்பு இரட்டிப்பாக்கி சமர்ப்பிக்கப்

September 6, 2022

எரிக்கப்பட்ட ஒரு வீட்டை இரண்டு வீடுகளாக குறிப்பிட்டு அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்து இழப்பீட்டும் பணம் மற்றும் வீடுகளை…

ரூபவாஹினி ஊழியர்களுக்கான இம்மாத சம்பளம் இதுவரை இல்லை! ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட

August 25, 2022

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் ஊழியர்களுக்கு இம்; மாத (ஒகஸ்ட்) சம்பளம் இதுவரை வழங்கப்படாமையால் ஊழியர்கள் மண்டபத்தில்…

சனத் நிசாந்த, மிலான் ஜயதிலக, டான் பிரியசாத் ஆகியோருக்கு நீதிபதி கடும் எச்ச

August 25, 2022

காலி முகத்திடல் கோட்டாகோகமவில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை தாக்கியமை சம்பந்தமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் பாராளுமன்ற…

நேற்று நள்ளிரவு முதல் மண்ணெண்ணெய் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது!

August 22, 2022

அமுலுக்கு வரும் விதத்தில் மண்ணெண்ணெய் விலையை அதிகரிக்க இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் தீர்மானித்துள்ளது. இதுவரை 87…

19 மாதங்கள் சிறையிலிருந்த கவிஞர் அஹனாப் பயங்கரவாதிகளின் பட்டியலில்!

August 19, 2022

கோத்தாபய ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக் காலத்தில் 2020 மே 16ம் திகதி அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணாக இலங்கை…

லஹிரு வீரசேகர உள்ளிட்ட மூன்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பிணையில் விடுவிக்கப

July 1, 2022

அரச சொத்துக்களை சேதப்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த லஹிரு வீரசேகர, ரத்திந்து சேனாரத்ன மற்றும் ரத்கரவ்வே…

காலி கோட்டை மதில் மீது அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துபவர்களுக்கு இரா

June 30, 2022

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், சட்டத்தரணியுமான அஜித் குமார உட்பட சிலர் இன்று (30) காலை காலி…

கமல் குணரத்னவின் வீட்டில் வேலைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ வீரர் கூ

June 30, 2022

பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட கமல்…

IOC பாடத்தை மறந்து எரிபொருள் நிறுவனத்தின் நிரப்பு நிலையங்கள் வெளிநாட்டு நி

June 27, 2022

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் (சிபெட்கோ) எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களை எரிபொருள் விநியோகத்திற்காக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதற்கான…

வரி மோசடி செய்த கசினோ வியாபாரி தம்மிக பெரேரா பாராளுமன்ற உறுப்பினரானார்!

June 22, 2022

வரி மோசடி குற்றச்சாட்டினால் அபகீர்த்திக்கு உள்ளான கசினே வியாபாரி தம்மிக பெரேரா பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இன்று…

| Next Page »