සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
Local News « Lanka Views

Local News

“சிறைக் கைதிகளும் மனிதர்களே” மனிதர்களை தாக்கும் அதிகாரிகள்!

January 16, 2019

அங்குனகொலபலஸ்ஸ சிறைச்சாலைக்குள் 2018.11.22ம் திகதி  சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் தடுப்புக் காவல் தாக்கப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் புகைப்படங்களும்…

துறைமுக நகரம் கொழும்பின் ஒரு பகுதிதான்!- சம்பிக

January 16, 2019

269 ஹெக்டயார் கொண்ட துறைமுக நகரத் திட்டத்திற்கான நிலம் கொழும்பு மாவட்டத்திற்குரியதென முன்வைக்கப்பட்ட ஆலோசனையை அமைச்சரவை…

ஊவாவுக்கு சத்தியப்பிரமாணம் செய்த ஆளுனர் தெற்கிற்கு!

January 16, 2019

ஊவா மாகாண ஆளுனராக நியமிக்கப்பட்ட ரஞ்சித் கீர்த்தி தென்னகோன் அப்பதவியிலிருந்து விலக்கப்பட்டு தென் மாகாண ஆளுனராக…

சிறுநீரக நோயாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இரு மருந்துகள் தட்டுப்பாடு!

January 16, 2019

சிறுநீரகங்கள் பொருத்தப்பட்ட நோயாளர்களுக்கு அவ்வாறு பொருத்தப்பட்ட சிறுநீரகங்களை உடல் நிராகரிப்பதை தடுப்பதற்காக கட்டாயமாக எடுக்க வேண்டிய…

இரு வாரத்தில் இரண்டாவது சிறப்பு நீதிமன்றம்- தலதா அத்துகோரல

January 15, 2019

நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் திட்டத்திற்கேற்ப, ராஜபக்‌ஷ ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்த பாரதூரமான நிதி மோசடி சம்பந்தமாக வழக்குகளை…

பெண்கள் ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு

January 14, 2019

மத்தியக் கிழக்கு நாடுகளுக்கும் தூர கிழக்கு நாடுகளுக்கும்  பணிப் பெண்களின் ஏற்றுமதி கடந்த வருடம் 16…

மாகாண சபை தேர்தலுக்கு மைத்திரி தயாராகிறார்!

January 14, 2019

ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு முன்பு மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலுக்குத் தயாராகுமாறு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன சுதந்திரக் கட்சியின்…

அரச கூட்டுத்தாபன தலைவர்களை நியமிப்பதில் தாமதம்

January 14, 2019

அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்டு மூன்று வாரங்கள் கடந்த நிலையிலும் கூட்டுத்தாபன தலைவர்களும் பணிப்பாளர் சபையும் இதுவரை நியமிக்கப்படவில்லை. …

வவுனியா மாவட்டத்தில் கடந்த வருடம் 596 டெங்கு நோயாளிகள்!

January 13, 2019

வவுனியா மாவட்டத்தில் கடந்த வருடம் 596 டெங்கு நோயாளிகள் காணப்பட்டதாக வவுனியா பிரதேச சுகாதார வைத்திய…

விமல் வீரவன்சவிடமிருந்து ஜே.வி.பி.க்கு 10 மில்லியன்!

January 11, 2019

மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்குச் சொந்தமான ஆவனங்களை பயன்படுத்தி “நெத்த வெனுவட எத்த” என்ற நூலை வௌியிட்டமை…

| Next Page »