සිංහල
English
Contact
Thursday 17th October 2019    
Local News « Lanka Views

Local News

அங்கவீனமடைந்த இராணுவ வீரர்களின் எதிர்ப்பு தொடர்கிறது!

September 22, 2019

சம்பளப் பிரச்சினை உட்பட சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இராணுவ வீரர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் தேசிய சக்தி…

வேட்பாளரின் தகுதி பற்றி கூறும் நட்சத்திரக் கதைகள் -குமார் குணரத்னம்

September 22, 2019

முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர்குமார் குணரத்னம் லங்காதீப” “பத்திரிகைக்கு வழங்கிய நேர்காணல் கேள்வி:- இம்முறை…

காணாமல் போனவர்களுக்கு நீதி வழங்கு! யாழில் ஹர்த்தால்!

September 17, 2019

காணாமல் போனவர்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டு யாழ்ப்பாணம் உட்பட வடபகுதி…

வலஸ்முல்ல ஆசிரிகயர்கள் தொழில் உரிமைகாக ஆர்ப்பாட்டம்!

September 17, 2019

ஆசிரியர் – அதிபர்களின் தொழில் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு பெற்றுத்தருமாரு கோரி ஒன்றிணைந்த ஆசிரியர சேவை …

வைத்தியசாலைகளில் இன்று அடையாள வேலை நிறுத்தம்!

September 10, 2019

பத்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நாட்டின் அனைத்து வைத்தியசாலைகளிலும் இன்று (10) நான்கு மணித்தியால அடையாள வேலை…

காலி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசிறி கஜதீர காலமானார்

September 6, 2019

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் காலி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசிறி கஜதீர காலமானார். 73…

காலி மாவட்டத்தில் பாம் எண்ணெய் மரச் செய்கை தடை செய்யப்படும்…..?

September 6, 2019

காலி மாவட்டத்தில் எந்தவொரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலும் ‘பாம்’  மர நடுகை மேற்கொள்வதை தடைசெய்ய நடவடிக்கை…

பாம் (palm tree) பயிர்ச்செய்கைக் எதிராக பிரச்சாரம் செய்த சந்திரஜோதி தேரர் கைது!

August 27, 2019

பாம் (palm tree) பயிர்ச்  செய்கையினால் சூழல் அழிக்கப்படுவதற்கு எதிராக மக்களை விழிப்பூட்டுவதற்காக காலி மாவட்டத்தில் பாம்…

வருமானவரி செலுத்துவோர்களுக்கு தேசிய பாடசாலைகளில் அனுமதிபெற விசேட சலுக

August 22, 2019

வருமானவரி செலுத்துவோர்களின் பிள்ளைகளை தேசிய பாடசாலைகளில் தரம் 1 க்கு அனுமதிப்பதற்காக விசேட சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக்கொடுக்க…

வைத்தியசாலைகளில் மருந்து தட்டுப்பாட்டை உடனடியாக நிவர்த்திசெய் ! – இலவ

August 21, 2019

வைத்தியசாலைகளில்  மருந்து  தட்டுப்பாடு, இலவச  சுகாதார  சேவையை  மட்டுப்படுத்தும்  நடவடிக்கை  உட்பட்ட  நிலைமைகளுக்கு  எதிர்ப்பு  தெரிவித்து…

| Next Page »