සිංහල
English
Contact
Sunday 15th December 2019    
Local News « Lanka Views

Local News

தேர்தலுக்காக என்ன கூறினாலும் MCC ஒப்பந்தம் ஒப்பமிட நேரிடும்1

December 12, 2019

தேர்தல் மேடைகளில் என்னதான் கூறினாலும் ‘மிலேனியம் செலேன்ஜ் கோப்பரேஷன்’  MCC ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிட நேரிடுமென மத்திய…

சுவிஸ் தூதுவர் திருப்பி அழைக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் செய்திகள் பொய்!

December 12, 2019

இலங்கைக்கான சுவிஸ் தூதுவர் தனது நாட்டுக்கு திருப்பி அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக வரும் செய்திகளை சுவிஸின் வௌியுறவு திணைக்கள்…

மத ரீதியிலான தலையீடுகளை விமர்சித்த பா. உறுப்பினர்களுக் ஐ. தே. கட்சிக்குள்

December 12, 2019

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் மத ரீதியிலான தலையீடுகளை விமர்சித்த நபர்கள் மற்றும் ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாகக்…

இன்று கூடப்படவிருந்த சட்டவாக்கச் சபை சட்டபூர்வமானது தானா..?

December 12, 2019

எதிர்க் கட்சித் தலைவரின் பங்கேற்பு இல்லாமல் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவின் தலைமையில் இன்று கூடப்படவிருந்த அரசியலமைப்புச்…

இலவச மருத்துவம் இல்லாமையால் எலஹெர வைத்தியசாலை மூடப்பட்டது!

December 12, 2019

எலஹெர தியபெதும ஆரம்ப  வைத்தியசாலை மருத்துவர்கள் இல்லாமையால் மூடப்பட்டுள்ளது. அந்த வைத்தியசாலையின் வௌி நோயாளர் பிரிவு…

இஸ்லாத்தை அவதூறு செய்தமையால் மூன்று இலங்கையர்கள் துபாயில் கைது!

December 12, 2019

முகநூலில இஸ்லாத்தை அவதூறு செய்யும் விதமாக கருத்து வௌியிட்ட குற்றத்திற்காக துபாயில் வேலை செய்யும் மூன்று…

பெண்ணிடம் பாலியல் லஞ்சம் கேட்ட பொலிஸ் அதிகாரி பணி நீக்கம்!

December 11, 2019

முறைப்பாடு செய்ய வந்த பெண்ணிடம் பாலியல் லஞ்சம் கேட்ட நுகோகொடை பொலிஸ் பிரிவில் நிலையப் பொறுப்பதிகாரியொருவர்…

அமைச்சுக்களின் கடமைகளும் நிறுவனங்களும் வர்த்தமானியில்!

December 11, 2019

அமைச்சுக்களுக்கான விடயங்களும் கடமைகளும் அடங்கிய வர்த்தமானி ஜனாதிபதியினால் இன்று வௌியிடப்பட்டுள்ளது. அரசியலமைப்பின் 43/1 உறுப்புரையின்படி மற்றும்…

ஊழல் மோசடி குறித்து விசாரிக்க மைத்திரிபால நியமித்த ஆணையத்தை பயன்படுத்து

December 11, 2019

கடந்த அரசாங்கத்தின் ஊழல் மோசடி சம்பந்தமாக விசாரிப்பதற்கு முன்னால் ஜனாதிபதி மைத்திரிபாலவினால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையத்தின் கால…

சித்திரம் வரைந்துக் கொண்டிருந்த மொட்டுக் கட்சி இளைஞர் அமைப்பின் தலைவர் த

December 11, 2019

சிறிலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் குளியாப்பிடட இளைஞர் அமைப்பின் தலைவர் சமன் அர்தநாயக நேற்றிரவு சிலரால் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக…

| Next Page »