සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
Local News « Lanka Views

Local News

காலநிலை எச்சரிக்கை!

September 26, 2021

வடக்கு வங்காள விரிகுடா பகுதியை அண்டிய கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ள ‘குலாப்’ சூறாவளி காரணமாக எதிர்வரும்…

விஸ்மா சந்தமாலியின் மரணத்திற்கு நீதி வேண்டும்! – சந்தமாலியின் சகோதரிகள்

September 26, 2021

ஜப்பானில் மரணித்த விஸ்மா சந்தமாலி என்ற மாணவியின் மரணம் சம்பந்தமான பொறுப்பை குடியகல்வு குடிவரவுத் துறை…

ISIS அமைப்பு சம்பந்தமான சமூக ஊடகம் குறித்து விசாரணைகள் ஆரம்பம்!

September 26, 2021

இலங்கையில் செயற்படுவதாகச் சந்தேகிப்படும் ISIS தீவிரவாத அமைப்போடு சம்பந்தப்பட்ட சமூக ஊடகச் குழு சம்பந்தமாக விசாரணை…

வரவு – செலவு திட்டத்தில் வரிக் கொள்கையை மாற்றுவோம்! –பஸில் ராஜபக்ஷ

September 26, 2021

2022 க்கான வரவு-செலவுத் திட்டத்தில் அரசாங்கத்தின் வரிக்கொள்கையில் விரிவான மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படவிருப்பதாக நிதிய அமைச்சர் பஸில்…

பாராளுமன்றத்தில் வாய் திறக்காத 10 எம்;.பிக்கள்!

September 25, 2021

மக்கள் வாக்குகளினால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் தேசியப் பட்டியலில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஆகக்…

விமானத் தாக்குதலால் உயிரிழந்த மாணவர்களை நினைவு கூரல்!

September 24, 2021

யாழ்ப்பாணத்தில் அரசாங்க பாடசாலையொன்றின் மீது விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலினால் கொல்லப்பட்ட மாணவர்கள் உட்பட சிலர் வடக்கில்…

இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் கிழக்குப் பிரதிநிதிக்கு அரசாங்கத்தின் பங்கா

September 24, 2021

ஆசிரியர் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளமையால் சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக தனக்கு மரண அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர்…

கெரவலபிட்டிய கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு நாங்கள் கை தூக்க மாட்டோம்! – தயாசி

September 24, 2021

கெரவலபிட்டிய. யுதகனவி மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் பங்குகளை அமெரிக்க நிறுவனமொன்றிடம் ஒப்படைக்கும் தீர்மானத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்…

பிரதமருடனான பேச்சுவார்த்தை இணக்கப்பாடின்றி நிறைவடைந்தது!

September 24, 2021

கெரவலபிட்டிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை அமெரிக்க நிறுவனமொன்றிடம் ஒப்படைக்கபடுதல் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சிகள் பிரதமர்…

லொஹானின் வீரத்தைப் பற்றி விசாரிக்க முன்னாள் நீதியரசர்!

September 24, 2021

லொஹான் ரத்வத்த சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்து சண்டித்தனமாக நடந்துக் கொண்டமை குறித்து முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் விசாரிப்பதற்காக…

| Next Page »