සිංහල
English
Contact
Wednesday 3rd March 2021    
Local News « Lanka Views

Local News

அமானுட தோசத்திலிருந்து காப்பாற்ற பிரம்படி! 9 வயது சிறுமி மரணம்!

February 28, 2021

அமானுட தோசத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக மந்திரவாதி பிரம்பினால் அடித்ததால் சிறுமியொருவர் இறந்துள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது. மீகஹவத்த, கந்துபொட…

கிளிநொச்சி பளை மக்களின் தற்காலிக குடியிருப்புகளை உடைத்து காணிகளை அபகரிக

February 26, 2021

கிளிநொச்சி பளை பிரதேசத்தில் கரந்தையில் வசிக்கும் மக்களின் தற்காலிக குடியிருப்புகளை உடைத்தெறிந்து காணிகளிலிருந்து அவர்களை விரட்டுவதற்கு…

​கோவிட் – 19 வைரஸினால் மரணிப்பவர்களை அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கும் வர்த்தமா

February 25, 2021

கோவிட் 19 வைரஸ் தொற்றினால் மரணிப்பவர்களை அடக்கம் செய்வதற் அனுமதிக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் அச்சடிக்கப்படுவதாக செய்திகள்…

விரைவில் நோய் தொற்றக் கூடியவர்களுக்கு கோவிட் தடுப்பூசி வழங்குவதில் முன்

February 24, 2021

கோவிட் தடுப்பூசி வழங்குவதில் 60 வயதிற் மேற்பட்ட முதியோர்களுக்கு முன்னுரிமையளிக்கும் தேசிய நோயெதிர்ப்புச் சக்தி கொள்கையை…

பாகிஸ்தானுக்கும் இலங்கைக்குமிடையில் 5 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஒப்பம

February 24, 2021

பாகிஸ்தான் பிரதமரின் இலங்கைக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தின் போது இரு நாடுகளுக்குமிடையில் பொருளாதார ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த…

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இன்று இலங்கை வருகிறார்!

February 23, 2021

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் இரண்டு நாள் விஜயம் மேற்கொண்டு இன்று (23) இலங்கை வருகிறார். பிரதமர்…

ஹர்ஷத சில்வாவிடம் ஆலோசனை பெற்ற வர்த்தக அமைச்சர் பந்துள குணவர்தன!

February 17, 2021

வர்த்தக அமைச்சர் பந்துள குணவர்தன எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டொக்டர் ஹர்ஷத சில்வாவை தனது அமைச்சகத்திற்கு…

பெப்ரவரி 4 சுதந்திரத் தினத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த சிவில் பாதுகாப்புப

February 8, 2021

கொழும்பில் நடைபெற்ற சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்ற சிவில் பாதுகாப்புப் படையைச் சேர்ந்த 6 பேர்…

இலங்கையின் சில தீவுகளில் அமைக்கப்படவுள்ள மூன்று எரிசக்தித் திட்டங்களை ச

February 8, 2021

யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்திற்கு வெளியே உள்ள தீவுகளில் மீளுருவாக்கக் கூடிய மூன்று  எரிசக்தி திட்டங்களைத் தொடங்க சீன…

கொரோனா தொற்றினால் முதலாவது மருத்துவர் கராபிட்டியவில் மரணம்!

February 2, 2021

கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக கராப்பிட்டிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்கை பெற்று வந்த மருத்துவர் கயான் தன்தநாராயண…

| Next Page »