සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
Local News « Lanka Views

Local News

ஜப்பானிலும், வியட்நாமிலும் தங்கியிருந்த இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்!

July 4, 2020

வியாட்நாமில் தங்கியிருந்த 65 இலங்கையர்கள் கடந்த 2ம் திகதி வியட்நாம் விமானச் சேவையைச் சேர்ந்த விமானத்தில்…

ரவி கைது செய்யப்படுவதை தடுக்கும் இடைக்கால உத்தரவை வழங்குவதா? இல்லையா? தீர

June 30, 2020

தான் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்குமாறு கோரி முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக உட்பட 7 பேர்…

போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட பொலிஸார் பதவி நீக்கம்!

June 30, 2020

போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்ட மற்றும் வியாபாரிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்ட பொலிஸ்…

மலோசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்

June 30, 2020

இலங்கைக்குத் திரும்ப முடியாமல் மலேசியாவில் தங்கியிருந்த 150 இலங்கையர்களுடன் சிறி லங்கன் விமான சேவையின் விசேட…

​பாதாள கோஷ்டிக்குச் சொந்தமான பெருமளவு ஆயுதங்கள் ஹோமகமவில் கண்டுபிடிப்ப

June 30, 2020

பொலிஸ் விசேட அதிரடிப் படையினருக்குக் கிடைத்த தகவலொன்றின் பேரில் ஹோமாகம, பிட்டிபன பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள கட்டிடமொன்று…

அரச ஊழியர்களின் கடன் தவனை மீண்டும் அறவிடப்படுகிறது!

June 27, 2020

கொரோனா தொற்று காரணமாக உருவாகியிருந்த நிலைமையை கருதி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தஅரச அதிகாரிகளின் கடன் தவனை…

MCC ஒப்பந்தத்தின் கீழ் எந்தப் பணமும் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படவில்லை- அமெர

June 27, 2020

உத்தேச MCC ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்படவிருக்கும் 480 மில்லியன் டொலரிலிருந்த இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு பணமோ, செலவீனமோ…

புகையிரத அனுமதிச் சீட்டு வழங்குவதும் சீனாவிற்கு – தொழிற்சங்கங்கள் எதிர

June 27, 2020

புகையிரத அனுமதிச் சீட்டு விநியோகிக்கும் திட்டத்தையும் சீன நிறுவனமொன்றிடம் ஒப்படைக்க அரசாங்கம் தயாராகி வருவதாகவும் அதற்கான…

லெபனானில் தங்கியிருந்த இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்

June 26, 2020

இலங்கைக்குத் திரும்ப முடியாமல் லெபனானில் தங்கியிருந்த 171 இலங்கையர்கள் இன்று கட்டுநாயகா வந்தடைந்தனர். லெபனானின் பெய்ரூத்…

MCC ஒப்பந்தத்தில் பிரச்சினைகள் காணப்படுகின்றன- மீளாய்வுக் குழு அறிக்கை

June 26, 2020

MCC ஒப்பந்தத்தில் பிரச்சினைக்குரிய விடங்களும் நாட்டைப் பாதிக்கக் கூடிய விடயங்களும் அடங்கியிருப்பதாக ஒப்பந்தத்தை மீளாய்வு செய்ய…

« Previous Page | Next Page »