සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
Local News « Lanka Views

Local News

எரிபொருள் விலையை அதிகரிக்க அரசாங்கம் தீர்மானம்!

June 11, 2021

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பொதுமக்கள் துன்பப்படும் வேளையில், அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நட்டத்தைக் கருதி எரிபொருள் விலை…

இங்கிலாந்தில் கண்டறியப்பட்ட கோவிட் – 19 உருமாற்றம் (அல்பா) இலங்கையில் 9 பி

June 10, 2021

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் இந்த உருமாறிய வகை வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக் கழகத்தின்…

எரிவாயு விற்பனை குறித்து புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தல்!

June 10, 2021

ஜூன் 09ம் திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் விதத்தில் எரிவாயு விற்பனைக்கான புதிய வர்த்தமானியை பாவனையாளர் அலுவல்கள்…

ஜூன் 14ம் திகதி வரை கிடைக்கும் தரவுகளுக்கேற்ப Lockdown குறித்து தீர்மானிக்கப்ப

June 10, 2021

ஜூன் 14ம் திகதி வரை கிடைக்கும் கோவிட் தரவுகளின் அடிப்படையில் தொடர்ந்தும் பயணத்தடை நடைமுறைபடுத்துவதா என்பது…

வவுனியா வளாகம் “இலங்கை வவுனியா பல்கலைக் கழகமாகப் பிரகடனம்!

June 9, 2021

எதிர்வரும் ஒகஸ்ட் 01ம் திகதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் விதமாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழக் வவுனியா பீடம்…

இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கரிம உரம் நகராட்சி கழிவுகளிலிர

June 9, 2021

இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள் கரிம உரம் அடங்கிய மூன்று கொள்கலன்கள் நகர்புர கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு…

மாற்றுக் கருத்துக்களை வெளியிடுபவர்களுக்கு தடுப்பு முகாம் – ஜனாதிபதி ஒப

June 9, 2021

அடக்குமுறை நோக்கத்துடன் அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்துவதற்காக தொற்று நோய் காலத்தில் கூட புதிய தடுப்பு…

‘ஆயிரம் பாடசாலைகள்’ அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் ஊடாக சிறிய பாடசாலைகள் புற

June 8, 2021

பெருந்தொற்று பரவல் காரணமாக பாடசாலைக் கல்வி முற்றாக செயலிழந்துள்ளது. இதற்கு தீர்வு காண முடியாத அரசாங்கம்…

தகவல் தொழில்நுட்ப சங்கத்தின் தலைவர் போலி தகவல் வெளியிட்டமைக்காகவே கைது ச

June 8, 2021

ஜனாதிபதி அலுவலகம், வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு உட்பட அரச நிறுவனங்கள் பலவற்றின் இணையத்ளங்கள் மீது பாரிய சைபர்…

தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யபட்ட ஒருவர் பொலிஸ் ஜீப் வண்டிய

June 7, 2021

முகக் கவசம் இல்லாமல் பாதையில் இருந்ததற்காக தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவர் ஜீப்…

« Previous Page | Next Page »